V ČR startuje cílený systém podpory ředitelů škol

úterý 8. srpna 2017 ·

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), organizace přímo řízená MŠMT, připravuje nový systém podpory ředitelů a vedení škol. Jeho cílem je vytvořit a ověřit model, který vedoucím pracovníkům škol umožní rozvinout kompetence v oblasti strategického řízení školy a plánování jejího rozvoje.

Experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), organizace přímo řízená MŠMT, připravuje nový systém podpory ředitelů a vedení škol. Jeho cílem je vytvořit a ověřit model, který vedoucím pracovníkům škol umožní rozvinout kompetence v oblasti strategického řízení školy a plánování jejího rozvoje. Experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), počítají s komplexní vzdělávací, poradenskou a metodickou pomocí pro ředitele a širší vedení škol.

Snaha zavést strategické řízení a plánování do českého školství vychází z důkladné analýzy současné situace. Vědecké studie ukazují, že z důvodu vysoké administrativní zátěže a zaměření na provozní záležitosti školy věnují čeští ředitelé pouze 20 % pracovního času řízení kvality vzdělávání, tedy hodnocení práce pedagogů a jejich dalšímu profesnímu rozvoji.

Z dlouhodobého pohledu má přitom promyšlený přístup k rozvoji školy jednoznačně pozitivní dopad na efektivitu celého vzdělávacího systému. Školy, které cíleně pracují na svém rozvoji, vytvářejí lepší podmínky nejen pro práci učitelů, ale také pro vzdělávání žáků. Je dále třeba, aby při stanovování strategických cílů a zavádění konkrétních opatření se školami odborně spolupracovali také zřizovatelé nebo organizace zabývající se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na krajské úrovni.

Odborní pracovníci projektu SRP směrují podporu k ředitelům, kteří mají strategickou vizi rozvoje školy a uvítají systematickou a dlouhodobou spolupráci při jejím rozvoji. Se školami spolupracují také dlouholetí ředitelé, kteří jsou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti ostatním kolegům. Nechybí ani tzv. specialisté individuálních forem rozvoje pedagogů, jako jsou koučové, mentoři a supervizoři.

Další experti rozpracují související témata, mezi něž patří řízení změny ve školách, budování kultury školy podporující rozvoj každého žáka, plánování profesního rozvoje pedagogů, legislativa, vedení školské dokumentace či komunikace se zřizovateli, rodiči a dalšími lidmi, kteří přicházejí se školou do kontaktu.

Pracovníci projektu připravují pro vedení škol vzdělávací programy, metodiky a manuály. Zcela novým prvkem v projektu je to, že se školy budou od sebe vzájemně učit prostřednictvím sítě tzv. benchlearningu (učení se na základě příkladů dobré praxe jiných institucí). Model, který úspěšně funguje v soukromé sféře, ověří experti projektu SRP na 80 vybraných školách a po ukončení projektu v roce 2021 jej nabídnou k využití zájemcům z vedení mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol.

Škola, která se zapojí do ověřování modelu intenzivní podpory, získá pomoc ze strany tzv. konzultanta rozvoje školy. Ten provede její vedení celým cyklem strategického řízení a plánování. Konzultant bude škole mimo jiné pomáhat určovat směr jejího rozvoje a stanovovat strategické cíle. Důležitou součástí bude také hodnocení zlepšení, kterých se podporované škole podařilo dosáhnout. Kromě toho poskytnou konzultanti vedení škol doporučení, z jakých zdrojů by bylo možné plánované kroky financovat (hlavně zmíněný OP VVV, ale i jiné operační programy či granty).

Každá škola může počítat s podporou po dobu dvou školních roků. Ani poté však školy nezůstanou bez pomoci, protože budou moci využívat odborníky v tzv. centrech podpory, která na krajských pracovištích NIDV vznikla už během loňského roku. Veškerá podpora je financována z prostředků Evropského sociálního fondu a je pro účastníky zdarma.

V České republice má tato cílená a svým způsobem jedinečná podpora škol nesporně velký význam. Společná diskuse vedení škol a pedagogů o představách a potřebách v oblasti řízení nezřídka ukáže potřebu změnit stávající zaběhnuté postupy. Každá změna se více či méně dotýká všech lidí, kteří na škole působí. Právě proto je velmi důležité, aby měli všichni možnost se k návrhům vyjádřit, aby měla výsledná strategie širokou podporu, a tedy i velmi vysokou šanci na uskutečnění.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese www.protext.cz.

0 komentářů: