Jana Hrubá: DOKUMENTY 196. SKAV si vyjasňuje statut, strukturu a programové teze

pondělí 4. února 2019 ·

V průběhu prvních dvou let existence Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) se po zkušenostech se sjednocováním stanovisek členů postupně upřesňovaly formulace statutu organizace, její struktury a programu.

Z dochovaných návrhů můžeme sledovat, jak se postupně vyjasňovala podoba organizace.


Statut

Dne 22. ledna 1999 se na společné schůzi rozhodli zástupci :
Asociace pedagogů základního školství ČR (APZŠ ČR)
Asociace základního školství ČR (AZŠ ČR)
Asociace základních uměleckých škol (AZUŠ)
Asociace školských manažerů (AŠM)
Přátelé angažovaného učení (PAU)
Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání (NEMES)

ustavit Stálou konferenci asociací ve vzdělávání (dále SKAV) se sídlem v základní škole nám. Interbrigády 1022, 160 00 Praha 6.
Dne 25. 6. 1999 byla za stálého člena přijata Asociace waldorfských škol ČR (AWŠ ČR).

1. Poslání SKAV
– koordinovat postupy členských organizací při realizaci strategických záměrů ve vzdělávání
– podporovat vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi státní správou a samosprávou, asociacemi a veřejností
– spolupracovat při pořádání akcí ke zlepšení vzdělávání
– podporovat sebevzdělání svých členů a dalších zájemců
– usilovat o to, aby ve školském systému byla podporována a chráněna snaha o změnu

2. Členství
– stálými členy SKAV se mohou stát asociace, které představují celé trendy, nebo zastupují širší problematiku školství
– stálí členové SKAV mohou k jednání přizvat v souvislosti s projednávanou tématikou hosta
– stálí členové jsou rovnoprávnými partnery
– členství ve SKAV zaniká:
a) písemným oznámením organizace o odstoupení z členství
b) pokud člen opakovaně jedná v rozporu s posláním SKAV, pokud se na zrušení členství shodnou zbývající stálí členové.

3. Jednací řád
– SKAV respektuje plnou autonomii členských organizací
– za stanoviska SKAV budou považována jen ta, na kterých se shodnou všichni stálí členové
– nedojde-li ke shodě, mohou být zveřejněna stanoviska rozdílná, resp. stanoviska příslušných asociací
– při hlasování má každý stálý člen jeden hlas
– SKAV může navenek zastupovat osoba, která je členem některé členské organizace, pokud se na pověření k jednání shodnou všichni stálí členové
– v řízení schůzí se stálí členové střídají
– o jednání se pořizují zápisy
– korespondence se soustřeďuje v sídle SKAV
– je ustanoven tajemník SKAV


Struktura Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV)

Asociace, sdružení, iniciativy, hnutí, programy apod. ve vzdělávání (dále jen asociace) se mohou účastnit činnosti SKAV těmito formami členství:

1. Stálý člen (stávající)
2. Přidružený člen
3. Pozorovatel

Přidružení členové a pozorovatelé se účastní jednání SKAV, mohou se vyjadřovat k projednávaným otázkám, ale nemohou blokovat rozhodnutí SKAV.

Při rozhodování SKAV bude nadále platit princip konsensu. Stanoviskem SKAV bude tedy to, na čem se shodnou stálí členové. Pokud některý stálý člen nesouhlasí, nebude rozhodnutí prezentováno jako stanovisko SKAV, ale jako názor určitých asociací s uvedením těch asociací, která s tímto závěrem nesouhlasí. Přidružení členové se mohou ke stanovisku připojit. Ve stanovisku SKAV pak bude uvedeno : „Ke stanovisku se připojila ta a ta asociace“. Pokud se přidružený člen ke stanovisku SKAV nepřipojí, nebude uveden. Pozorovatel má pouze hlas poradní, nemůže se připojit ke stanovisku SKAV.

Stálým členem SKAV se může přidružený člen nebo pozorovatel stát rozhodnutím stálých členů po zhodnocení roční spolupráce.

Účast na jednání SKAV
– každou asociaci bez rozlišení formy členství zastupuje delegát nebo zástupce delegáta
– každá asociace má vždy jen jeden hlas
– SKAV se schází na jednání přibližně jednou měsíčně

Základní práva a povinnosti asociací
– členové mají právo na informace
– členové mají povinnost účastnit se jednání SKAV

V Praze 6. 10. 2000


Návrh programových tezí SKAV

Iniciativy sdružené ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV) si v lednu 1999 při ustavení své organizace vytkly tyto společné cíle:
1. podporovat lepší vzájemnou výměnu informací a usilovat o lepší tok informací mezi ministerstvem a asociacemi i veřejností
2. usilovat o to, aby ve školském systému byla podporována a chráněna snaha o změnu
3. podporovat sebevzdělávání svých členů i dalších zájemců
4. více vzájemně a společně spolupracovat při pořádání různých akcí ke zlepšení vzdělávání.

Za rok a půl existence SKAV se velmi úspěšně rozběhla vzájemná výměna informací a hlavně dosahování a prezentace konsensuálních stanovisek k dokumentům předkládaným MŠMT (koncepce, podkladové studie k Bílé knize).

Od té doby se situace výrazně změnila. Reforma veřejné správy přináší nové a pravděpodobně složitější podmínky pro existenci reformních iniciativ, které budou vyžadovat ještě výraznější koordinaci.

Proto navrhujeme nabídnout možnost rozšíření SKAV o další iniciativy a rozšíření společné činnosti s těmito cíli:
– vytvořit nezávislé seskupení iniciativ, které již realizují v podobě programů, projektů či jinou činností změnu ve vzdělávání zaměřenou na rozvoj osobnosti žáka a připravují na ni učitele
– vytvořit z nich „mozkový trust“ – expertní prostředí zkušených realizátorů, analyzovat soustavně a profesionálně vývoj vzdělávací situace, iniciovat účinné akce
– poskytovat členským iniciativám zázemí a oporu v případě ohrožení a ochranu před nekvalifikovanými zásahy
– společně postupovat při jednání s MŠMT i s partnery v novém regionálním uspořádání při prosazování svobody a rozmanitosti ve výchově a vzdělávání
– společně iniciovat vznik významných stanovisek a připomínek k aktuálním problémům a připravovaným dokumentům (nejde o stírání rozmanitosti, ale o péči, aby nebyla opomíjena nebo dokonce ohrožena)
– jejich publikací usilovat o to, aby bylo přihlíženo k názorům reformních iniciativ jako významných nositelů změny ve vzdělávání
– budovat fungující síť těchto škol a učitelů, která by jim poskytovala vzájemnou podporu, inspiraci a možnost výměny zkušeností
– vzdělávat sebe i ostatní, vzájemně spolupracovat a obsahově koordinovat vzdělávání učitelů, v případě potřeby garantovat certifikaci lektorů
– poskytovat členům příležitosti k setkávání se zástupci odborných pracovišť a nadací, státní správy a samosprávy, s poslanci, představiteli vědy a kultury i zahraničními odborníky
– umožňovat členským iniciativám spojení se zahraničními partnery v rámci Českého sdružení EFFE – Evropského fóra pro svobodu ve výchově a vzdělávání, které v současné době působí ve 35 zemích, nabídnout výhledově konání výroční konference EFFE v ČR, aby bylo možno společně prezentovat rozmanitost a výsledky práce českých iniciativ.

Účast členských iniciativ na jednotlivých aktivitách bude založena na dobrovolnosti a svobodném výběru při zachování a respektování jejich identity, statut i jednací řád bude v tomto smyslu upraven.

Jménem současných členských organizací SKAV:
Josef Vondráček, v. r., Asociace pedagogů ZŠ ČR (APZŠ ČR)
Ing. Vilém Koutník, CSc., Asociace školských manažerů (AŠM)
Mgr. Břetislav Kožušník, v. r., Asociace waldorfských škol ČR (AWŠ)
Mgr. Jaroslav Fuksa, v. r., Asociace základních uměleckých škol ČR (AZUŠ)
Ing. Jan Kovařovic, v. r., Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání (NEMES)
Mgr. Jitka Kašová, v. r., Přátelé angažovaného učení (PAU)

Zdroj všech uvedených dokumentů: archiv autorky, z tehdejší doby už i v elektronické podobě.

Postupně se pracovalo na rozšiřování členské základny a upřesňovalo programové zaměření. Na některé navrhované činnosti se zaměřily spíše jednotlivé organizace, vzájemně se informovaly a na členských konferencích probíhala koordinace akcí. Při zaujímání společných stanovisek se zástupci organizací učili vzájemnému respektování svých názorových východisek a hledání konsensu. A dařilo se jim to.Další díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: