Vít Valeš: Slučování Národního ústavu pro vzdělávání a NIDV

pondělí 18. listopadu 2019 ·

O protichůdných informacích k této fúzi na kulatém stole SKAV jsme již psali. Ministr Plaga vystoupil s informací na parlamentním školském výboru 13. 11. 2019. Nyní přinášíme informaci od druhé ze stran. Autor rovněž dostal možnost vystoupit na uvedeném jednání výboru. Přes pokus poslankyně Valachové, aby výbor zastavil slučování, se poslanci usnesli vzít záležitost pouze na vědomí. Většina vidí fúzi jako pravomoc (i odpovědnost) manažera – ministra školství. Možná mu ale měli položit podobné otázky, na které SKAV nedostal odpověď.

V současné době dochází ke slučování dvou ústavů – přímo řízených organizací MŠMT, které zajišťují dvě poměrně rozsáhlé a pro dobře fungující školství nezbytné organizace. Jedná se o Národní institut dalšího vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání. Smyslem první organizace je zajišťovat tzv. další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je předpokladem pro rozšiřování inovativních metodických postupů v práci škol. Druhý ústav je především ústavem kurikulárním, vytváří pro školy základní pedagogické dokumenty, ve kterých stanovuje obsahy vzdělávání. Problémem není slučování ústavů jako takových, problémem je podstatná redukce úvazků, kterou MŠMT naplní z více jak jedné poloviny požadavek snížení zaměstnanců ve státní správě.

Bohužel navzdory prohlášením zástupců ministerstva školství na zasedáních školského výboru poslanecké sněmovny nebo v tisku dochází k faktické likvidaci a paralyzování obou těchto institucí a především pak Národního ústavu pro vzdělávání.

Ministerstvo se neustále zaštiťuje tvrzeními o vytváření silné organizace na bázi finského modelu a odstraněním duplicitních agend (které však reálně neexistují), ale ve skutečnosti je vedeno pouze snahou vyhovět požadavku ministerstva financí na zredukování počtu úvazků v rezortu. Toto provádí v rozporu s původním záměrem ministerstva financí primárně seškrtáním úvazků právě v Národním ústavu pro vzdělávání – škrty se dotýkají pouze kmenové činnosti (o jejímž posilování neustále hovoří zástupci ministerstva), kde dojde k faktické redukci ze 106,65 úvazku na 50,725; což je pouze necelá polovina nynějšího počtu. Z těchto 55,925 rušených úvazků je celých 41 fyzických osob odbornými pracovníky, což je více jak třetina nynějšího počtu. Ministerstvo nepravdivě argumentuje tím, že snížení počtu úvazků vycházelo z požadavků vedení NÚV, toto není pravda – vedení NÚV bylo postaveno před hotovou věc a snížený počet úvazku jim byl nadiktován bez možnosti ho nějak ovlivnit a bez ohledu na fatální dopady na fungování budoucí organizace.

Již v současné době jsou naše agendy personálně podhodnoceny (od podobné reformy pana ministra Dobeše), v polovičním počtu již není reálné zvládnout náročné úkoly, které má naše instituce na starosti (tvorba a revize 280 rámcových vzdělávacích programů a na ně navazující metodická podpora, metodické řízení poradenského systému, zajišťování metodické podpory pro jednotlivé školy, zajišťování Národní soustavy kvalifikací, pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství atd.). Činnosti pro příští rok zůstanou téměř ve stejném rozsahu, jako byly v roce letošním, ale na jejich plnění nám bude chybět 50 % pracovních sil. Například útvar pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství je víceméně personálně zrušen i přesto, že jeho činnost má pokračovat v nezměněné podobě. Některé další agendy mají být oficiálně zrušeny včetně úvazků, ale reálně úkoly s nimi spojené zůstanou v plánu úkolů dále, již však bez úvazkového personálního zajištění. Činnosti, které nebude možné pokrýt vlastními zaměstnanci, mají být outsourcovány a hrozí tak de facto privatizace vzdělávacího systému.

Krom propouštění dojde i k dramatickému snížení příjmů zbývajících kmenových pracovníků, protože na základě požadavku ministerstva nebude možné, aby zaměstnanec pracoval v kmenové a projektové činnosti na 1,2 úvazku, jak to bylo doposud, čímž mu klesne finanční ohodnocení o cca 25 %. Kvůli tomuto poklesu, který má být pouze symbolicky kompenzován (0-4.000 Kč) hrozí odchod zbývajících odborníků, které ale nebude možné nikým nahradit, protože nabídka trhu práce je v tomto segmentu značně omezená. Navíc jsou naši zaměstnanci hodnoceni dle tabulek pro nepedagogické pracovníky školství a již nyní je velmi obtížné získat pro práci v ústavu zkušené učitele ze škol – ústav jim může totiž nabídnout pouze omezenou dovolenou (8 týdnů učitel × 5 týdnů v ústavu) a snížení platu. Po zaslouženém navýšení platů učitelů bude získání zkušeného pedagogického pracovníka téměř nemožné.

Celá transformace navíc probíhá v naprostém chaosu a nesystémově – ještě týden před 31. 10. t. r., kdy měly být rozdány výpovědi, nebylo kompletně rozhodnuto, kterých pracovníků se budou škrty týkat. Pracovníkům, kteří mají v budoucí instituci zůstat, nebylo a prý ani nebude do ledna příštího roku sděleno, za jakých podmínek budou pracovat (plat, pracovní náplň, adresa budoucího pracoviště) – v obou institucích vládne atmosféra existenční nejistoty a strachu a někteří odborníci již sami dávají výpovědi a odcházejí jinam. Podklady k reformě (počty úvazků, požadavky na propouštění), které od ministerstva naše vedení dostává (první obdrželo až v druhé polovině září), jsou nedostatečné; procesní a právní chyby, které obsahují, jsou napravovány až po upozornění našich právníků a to opět neúplně a často v rozporu se zákoníkem práce. Ze strany úředníků ministerstva byl navíc vyvíjen tlak na vedení NÚV, aby v zájmu rozdání výpovědí do stanoveného termínu porušilo zákonné lhůty vyplývající ze zákoníku práce i za cenu hrozící pokuty.

Opatření ministra školství, na jehož základě má být oněch 55 úvazků zrušeno, je dle posouzení odborových právníků (které jsme si nechali zpracovat) nelegitimní a ministerstvo nemá žádné oprávnění ho vydat. Výpovědi na základě tohoto opatření vydané budou dle právního výkladu soudně napadnutelné a naši zaměstnanci jsou již odhodláni se soudní cestou bránit. Opatření navíc obsahuje i řadu dalších pochybení proti zákoníku práce.

Tento nešťastný experiment může svými dopady ohrozit vzdělávací systém České republiky na mnoho let.

Mgr. Vít Valeš
předseda odborové organizace NÚV
Tel.: 724 652 236
E-mail: vit.vales@seznam.cz

0 komentářů: