Vyjádření Asociace učitelů HV k revizím RVP základního vzdělávání

sobota 6. února 2021 ·

Asociace učitelů HV reaguje na probíhající revize obsahu výuky na ZŠ a zejména na změny související s tendencí posílit informatiku, informační myšlení a robotiku. Tento záměr MŠMT je provázen redukcí učiva a snížením hodinové dotace v jiných předmětech včetně HV. Dění kolem úprav a zejména způsob jejich provedení AUHV považuje za netransparentní, až skandální!


V čem spatřujeme problém?


1. Členové odborných revizních týmů pro jednotlivé vzdělávací oblasti napříč předměty, kteří mají naplňovat jejich obsah, se vůbec nedozvěděli o změně hodinových dotací.


2. Odborné revizní týmy nebyly informovány o provedených redukcích obsahu učiva, které jsou spíše náhodnými nekompetentními škrty! Viz na stránkách MŠMT zveřejněný lednový dokument Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro ZV.


3. Není jasné, kdo je autorem rozsáhlých a neodborně provedených zásahů do obsahu učiva. Chybí jejich vysvětlení. Situace kolem revizí je dlouhodobě problematická a nepřehledná.


4. Před úpravami RVP neproběhla odpovědná široká diskuze s pedagogickou veřejností a profesními organizacemi.


5. Se snížením hodinové dotace pro oblast Umění a kultura z 10 na 9 hodin nesouhlasíme a vidíme v něm ohrožení budoucí výuky HV a celé soustavy hudebního vzdělávání.


– Počty hodin uměleckých výchov na našich školách jsou již v současné chvíli minimální, u HV jde např. o 1 hodinu týdně. Snížení hodinové dotace HV a VV na 2. stupni ZŠ povede k omezení výuky estetických předmětů také na středních školách. Hrozí pokles kvality hudebnosti zájemců o vzdělání na vyšších stupních škol. Logicky to omezí zájem o studium úvazkově nejistého předmětu. Bez hudebníků zaniknou školní pěvecké sbory a instrumentální soubory.


– O přidělené hodiny se nadále budeme dělit s kolegy výtvarníky. Na mnoha školách probíhá VV ve dvouhodinových blocích, proto se obáváme redukce zejména HV. O disponibilní hodiny bude zájem ze všech revizí dotčených předmětů, na jejich přidělení tedy nelze spoléhat.


– Omezení hodinové dotace HV je v rozporu s uvažovaným rozšířením oblasti Umění a kultura o další výchovy: filmovou, audiovizuální, dramatickou a taneční. 


– Děti, kterým socio-ekonomické zázemí rodiny neumožní navštěvovat ZUŠ, zůstanou v důsledku redukce HV hudbou téměř nedotknuty, všestranný rozvoj jejich osobnosti bude omezen! Z mnoha vědeckých studií plyne, že hudba významně ovlivňuje vývoj mozku, rozvíjí kognitivní funkce, emoční potenciál a kreativitu, podílí se na utváření osobnosti člověka.


Záměr MŠMT posílit digitální gramotnost žáků respektujeme, ale domníváme se, že by se rozvoj kompetencí v této oblasti měl řešit jejím implementováním do jednotlivých předmětů, napříč obory. Vzdělávání má být vyvážené, rozmanitost oborů zachována ve všech ročnících povinné školní docházky. Digitalizace má být nástrojem, nikoliv cílem!


Za Asociaci učitelů HV

PhDr. Milan Motl, Ph. D.


0 komentářů: