KOMPAS chce dát směr českému vzdělávání

úterý 28. září 2021 ·

MŠMT ČR plánuje další změny v obsahu učiva na základních školách. Jedná se o modernizaci Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), na jejichž základě školy vytvářejí vlastní školní vzdělávací programy. V souvislosti s již provedenými změnami, kdy MŠMT navýšilo hodiny informatiky na úkor ostatních předmětů, se vyprofilovala Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin – KOMPAS. Jejím cílem je zapojení do aktuálního procesu velké revize národního kurikula tak, aby změny byly smysluplné, podložené, koncepční a aby vycházely z aktuálního stavu vzdělávacích oblastí a jejich postavení ve vzdělávání.


KOMPAS je volným sdružením jednadvaceti oborových profesních asociací, spolků a skupin. Jeho členové zastupují širokou pedagogickou veřejnost, představitele různých vzdělávacích oborů, učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky, které spojila netransparentně provedená malá revize RVP ZV. Řádně neprodiskutovaná reforma posilující informatiku na základních školách totiž přinesla i nesystematické škrty v obsahu učiva a redukce hodinových dotací ve společenskovědní, estetické a přírodovědné oblasti. Tyto zásahy zvedly vlnu kritiky napříč obory i stupni vzdělávání. Asociace se proto rozhodly pro mezioborovou spolupráci a spojení, které je v novodobých dějinách českého školství málo obvyklé.


Společné úsilí KOMPASu vysvětluje jeho mluvčí dr. Milan Motl: „Naší společnou vizí je vyvážené, konsenzuální, profesionálně a komplexně konstruované kurikulum pro 21. století, které bude respektovat potřeby dětí, učitelů a společnosti v podmínkách a trendech současného světa.“ Koalice nezpochybňuje potřebu redukovat a inovovat obsah vzdělávání ani důležitost rozvoje digitálních kompetencí a informačního myšlení, nikoliv však na úkor ostatních předmětů. KOMPAS usiluje o odbornou diskuzi o podobě budoucího rámce vzdělávání, chce propojovat pedagogy z praxe, akademickou sféru a odbornou veřejnost. Snahou je, aby změny vzdělávacího systému byly prováděny v nadoborové perspektivě, transparentně, s oporou o reflexe z praxe a aktuální výsledky pedagogického výzkumu. Doc. Alena Šolcová z Fakulty informačních technologií ČVUT k tomu dodává: „V rámci velké revize, která se dotkne všech vzdělávacích oblastí kromě informatiky, chceme hledat mezioborové souvislosti tak, aby byly smysluplné, funkční a využitelné i v budoucím životě našich dětí.“


Záměrem KOMPASu je modernizovat české školství také prostřednictvím neformálního vzdělávání. Koalice má ambice přispívat k výměně informací a idejí, k systémové profesní podpoře pedagogů formálního i neformálního vzdělávání při zavádění nového kurikula do praxe. „Tematizovat chceme rovněž žádoucí propojování obou forem vzdělávání tak, aby česká škola využívala dalších moderních edukačních médií a potenciálu muzeí, galerií, science center a dalších aktérů neformálního vzdělávání,“ vysvětluje doc. Petra Šobáňová, proděkanka Univerzity Palackého Olomouc. Zástupci KOMPASu se domnívají, že malá revize naopak prostor pro realizaci návštěv kulturních a paměťových institucí limituje. 


Koalice předpokládá, že MŠMT v rámci připravované velké revize kurikulum dále upraví. Ministerstvo přistoupilo k prvnímu kroku v tom smyslu, že škrty v obsahu učiva pouze doporučilo, jsou tedy nepovinné. KOMPAS o tom před prázdninami dopisem informoval ředitele základních škol a požádal je, aby navýšení informatiky čerpali z disponibilních hodin a umožnili tak celému spektru vzdělávacích předmětů fungovat bez plánovaných omezení. Koalice KOMPAS vůči MŠMT a Národnímu pedagogickému institutu deklaruje připravenost a zájem podílet se na všech formách přípravy komplexní revize RVP. Očekává, že v rámci procesu změn ve vzdělávání bude respektovaným partnerem schopným k revizím výrazně přispět díky šíři své členské základny a že nové kurikulum vznikne transparentně a na základě maximálního konsenzu.


mluvčí KOMPASu:

PhDr. Milan Motl, Ph.D., tel.: 777 744 950

PhDr. Martin Rusek, Ph.D., tel.: 728 669 584

e-mail: info@kompas.education

www.kompas.educationKOMPAS – Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin


Seznam zapojených asociací a skupin


Jednota českých matematiků a fyziků – doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. 

Česká sekce INSEA – International Society forEducationThrough Art – doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd – Mgr. Tereza Vodičková 

Asociace učitelů dějepisu České republiky – Mgr. Pavel Martinovský 

Komora edukačních pracovníků Rady galerií České republiky – Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D. 

Asociace učitelů hudební výchovy – PhDr. Milan Motl, Ph.D.

Asociace výtvarných pedagogů – Mgr. Alena Hůrková

Česká společnost chemická – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 

Česká geografická společnost – doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 

Společnost učitelů českého jazyka a literatury – PaedDr. Lenka Dohnalová 

Asociace češtinářů – Mgr. Josef Soukal

Česká Orffova společnost – PaedDr. Lenka Pospíšilová 

Společnost Pavla Jurkoviče – Mgr. et Mgr. Martin Rudovský 

Asociace muzeí a galerií ČR – Mgr. Irena Chovančíková 

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení – MgA. Tereza Krejčí

Sekce vzdělávání SKIP ČR – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Asociace metodiků cizích jazyků – Mgr. Jana Čadová

Uměleckohistorická společnost – prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Asociace pro mezinárodní otázky –Mgr. Vít Dostál, Ph.D.

Sdružení pro tvořivou dramatiku– prof. Mgr. Jaroslav Provazník

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu– Mgr. Pavel BednaříkZástupce KOMPASu pro spolupráci s Expertním panelem k revizi RVP ZV


PhDr. Martin Rusek, Ph.D., člen odborné skupiny Chemické vzdělávání, Česká společnost chemická, Pedagogická fakulta UK PrahaPodporovatelé Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin


MgA. Katarína Kalivodová, ArtD.,ředitelka Společnosti pro kreativitu vzdělávání

Mgr. Johana Lomová, Ph.D.,Spolek Skutek, VŠUP – UMPRUM, Uměleckohistorická společnost

Mgr. Tomáš Hazlbauer, Centrum pro demokratické učení

Eva Čivrná,Nezávislé sociálně ekologické hnutíExperti Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin


Mgr. Petr Čáp,Centrum občanského vzdělávání, výkonný ředitel NS MAS

Mgr. Michal Kupka,Profesní sekce ZŠ při ČMOS PŠSpolupracovníci Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin


Mgr. Petra Slámová,Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, koordinátorka pro Ústecký a Liberecký kraj

Mgr. Lucie Jagošová, DiS.,předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 

Mgr. Markéta Illová,členka Asociace češtinářů

MgA. Zuzana Demlová,Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Mgr. Irena Eibenová,místopředsedkyně, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Mgr. Ivana Vykypělová,místopředsedkyně Asociace výtvarných pedagogů

MgA. Kateřina Bílková,Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Mgr. Marie Pánková,Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Ing. Eva Píšová, Ph.D., členka Asociace metodiků cizích jazyků

PhDr. Lenka Rozboudová, PhD., didaktička ruského jazyka, PedF UK Praha

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D., Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PdF UP Olomouc

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, Ph.D., místopředseda Jednoty českých matematiků a fyziků

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D., didaktik ruského jazyka, PedF UK Praha

1 komentářů:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
29. září 2021 v 5:38  

Nejprve by si experti měli vzájemně ukázat, co si pamatují z oborů, ve kterých experti nejsou. Pak by to mohlo být smysluplné.