Mobbing a bossing: na koho se obrátit a kde hledat pomoc

pátek 9. prosince 2022 ·

Minulý příspěvek autorského týmu APIV B seznámil čtenáře s tím, co je mobbing a bossinga jak ho na pracovišti poznáme. Dnešní článek se věnuje následnému kroku: co dělat a kam – na jaké instituce a odborníky se při mobbingu a bossingu obrátit?


Učitel k odvedení kvalitní práce potřebuje schopné, loajální vedení, které si svých učitelů váží. Potřebuje mít uspokojenou potřebu uznání, žít v zaměstnání v pozitivním klimatu. Když si vás vedení neváží, těžko můžete podávat dobrý výkon a cítit se ve škole dobře. Stejně ničivě působí pomluvy a závist ze strany kolegů. Pokud se stanete terčem nepodložené kritiky a agresivních výpadů, není snadné uchovat si pozitivní pohled na sebe sama a svou práci.Umět řešit problém ve správný čas

 

 

Příklad z praxe

 

Eva od samého začátku, kdy vstoupila za školní katedru, často slýchávala od svých starších, zkušených kolegyň: „Abys nepřepálila začátek, počkej, až zjistíš, jaké ty děti opravdu jsou…“  Začala tehdy učit ještě jako nekvalifikovaná, o to více nadšená učitelka malých dětí. Děti se doma moc učit nemusely, protože hodně věcí uměly ze školy. Také jejich rodiče učitelku svých dětí uznávali. Dařilo se jí vyjít i s dětmi, se kterými ostatní učitelky nevycházely. Brzy se její dobrá pověst rozkřikla. Vztahy s kolegy ale ve škole ideální nebyly, učitelský sbor nikdy netáhl za jeden provaz. Úspěšná kolegyně byla tak spíše terčem nedůvěry než ocenění a uznání.

 

Schopný zaměstnanec může být ze strany vedení školy přetěžován a dostávat více úkolů nad rámec svého pracovního úvazku. Evě bylo opakovaně přidělováno třídnictví ve třídách s velkým počtem žáků s problémovým chováním. Vzhledem k jejímu nadstavbovému vzdělání v oblasti speciální pedagogiky se očekávalo, že si poradí samostatně. Eva se postupem času zcela vyčerpala a došlo u ní k profesnímu vyhoření. Důvodem byly, kromě absence podpory ze strany vedení školy a kolegů, také časté schůzky s rodiči, komunikace s poradenskými organizacemi nad rámec vlastní práce, práce s individuálními vzdělávacími plány, opakující se případové konference s rodiči žáků.

 

Eva se nakonec, ve stavu fyzického a psychického vyčerpání, rozhodla změnit pracoviště. Na nové škole ale byly podmínky nevýhodné. Opět dostala „problémovou“ třídu. Pracovní smlouva byla termínovaná jenom na rok. Nové vedení školy jí sdělilo, že po roce se vrací služebně starší kolegyně zpět na své místo z mateřské dovolené. U Evy se začaly objevovat psychosomatické obtíže: nespavost, bolesti hlavy a zad. Začala pochybovat o svých schopnostech, o svém nadání, o sobě samé.

 

 

Co dělat, když zažíváte mobbing nebo bossing

 

Pokud se ocitnete v situaci, kdy vás vedení nesmyslně přetěžuje, hlídejte si své hranice a trvejte na přiměřeném množství práce. Dožadujte se pomoci od školského poradenského pracoviště. Když začnete řešit odchod z intoxikovaného pracoviště příliš pozdě, koledujete si o vyhoření. Odchod v tísni a narychlo také znamená, že nebudete mít možnost v klidu si rozmyslet další kroky a najít dobré pracovní místo.

 

Pokud jste vystaveni situacím, ve kterých dochází k porušování právních předpisů anebo neetickému jednání, vše si pokud možno pečlivě dokumentujte. Můžete si psát deník, kde si budete zaznamenávat jednotlivé události. Rovněž si můžete archivovat e-maily anebo písemné dokumenty.


Lidem, kteří se ocitnou v intoxikovaném pracovním prostředí, doporučuje psycholožka a autorka Linda Durré [1] obrátit se nejdříve na nadřízené a zkusit si s nimi otevřeně promluvit. Důležité je objasnit svoje potřeby, svůj pohled na situaci a navrhnout možná řešení.

 

Pokud se kýžený efekt nedostaví, je na místě zvážit další kroky. Součástí těchto kroků může být i konečné rozhodnutí pracoviště opustit. Jak vyplývá z příběhu Evy, je vhodné případný odchod z pracoviště vždy předem naplánovat a neodkládat jej na poslední chvíli.

 

 

Jaké další kroky můžete ještě podniknout?

 

 

1. Poraďte se s odborníkem

 

Obraťte se na Mobbing Free Institut, který poskytuje konzultace a poradenství zaměstnancům, kteří jsou nebo byli vystaveni mobbingu a bossingu.

 

Využijte služeb odborníků, jako jsou poradci aterapeuti.

 

 

2. Obraťte se na instituce ochránců práva

 

— Napište školskému ombudsmanovi. Ten řeší stížnosti lidí, kteří nejsou spokojeni s předchozím vyřešením svého požadavku a domnívají se, že došlo k pochybení nebo porušení jejich práv. Školský ombudsman může celou záležitost znovu posoudit. Provádí pravidelné návštěvy škol, kde mohou být porušována základní práva. Funguje také jako mediátor sporů.

— Obraťte se na veřejného ochránce práv. Ten chrání jednotlivce před jednáním úřadů a dalších institucí, které neodpovídá principům demokratického právního státu. Také přispívá k prosazování práva na rovné zacházení.

— Vyhledejte bezplatnou právní pomoc. Doporučujeme například Bezplatnou právní poradnu.

 

 

3. Oslovte příslušné úřady

 

— Kontaktujte zřizovatele školy.

— Oslovte správní úřady, v tomto případě Českou školní inspekci, která vykonává nezávislou inspekční činnost.

— Kontaktuje Státní úřad inspekce práce. Ten dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů, kam spadají i vztahy na pracovišti, včetně jevů, jako je bossing a mobbing.

 

 

4. Obraťte se na odbory

 

— Obraťte se na Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, který hájí práva svých členů a prosazuje jejich požadavky vůči státním a samosprávným orgánům, organizacím a zaměstnavatelům. Také poskytuje svým členům právní pomoc a poradenství a vykonává kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Upozornit na situaci na intoxikovaném pracovišti anebo kontaktovat v takové situaci odbornou pomoc může být obtížným krokem,ale tento krok vám může přinést určité benefity:

1. Jedinec, který je vystaven bossingu či mobbingu, nezůstává v roli oběti, naopak jedná aktivně a snaží se situaci čelit.

2. Existuje určitá pravděpodobnost, že se situací na daném pracovišti bude některá instituce zabývat, tudíž se zvyšuje šance na změnu pracovního klimatu a podmínek.

 

 

Zdroje

 

[1] DURRÉ, L. (2012): Jak přežít na intoxikovaném pracovišti: braňte se problémovým chvastounům, vzteklounům, sabotérům, sexuálním manipulátorům, závislákům. Vyd. 1. Praha: Práh, s. 245–258

 

 

 

 

 

______________________

 

Autor: Autorský tým APIV B


Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) realizuje Národní pedagogický institut České republiky a je spolufinancován EU.

Tento projekt připravil interaktivní web Zapojmevšechny.cz, který je praktickým průvodcem společným vzděláváním a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při jeho tvorbě jsme mysleli nejen na potřeby pedagogů, ale slouží i jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí. Odborný obsah do něj stále připravujeme o zajímavá, inspirativní a palčivá témata. 

 


0 komentářů: