MŠMT: Národní konvent o vzdělávání

středa 14. června 2023 ·

Kvalitní vzdělávací politika je cestou k lepší budoucnosti i prosperitě a podílet se na jejím formování by měli mít možnost všichni – jak odborníci, tak široká veřejnost. To byl také hlavní impuls, proč se ministr školství Mikuláš Bek rozhodl zřídit Národní konvent o vzdělávání – odbornou diskusní platformu, kde na pravidelných zasedáních dostane každý člen příležitost k otevřenému dialogu o připravovaných změnách v oblasti školství.


Zdroj: Pedagogické info 9. 6. 2023

 

Členové Konventu jsou z oblasti politiky, státní i veřejné správy, vzdělávacích institucí či neziskového sektoru. Své místo zde však má i veřejnost, která může jednání sledovat online a stejně tak se k návrhům otevřeně vyjadřovat.

 

První jednání Konventu proběhne 23. června 2023 od 9:30 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Pozvánky obdrží členové Konventu s dostatečným předstihem.

 

Národní konvent o vzdělávání je odborná diskusní platforma, která představuje příležitost k otevřenému dialogu o připravovaných změnách ve vzdělávání mezi politiky, představiteli státní a veřejné správy, vzdělávacích institucí, neziskového sektoru a dalšími stakeholdery. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání v prostorách Senátu Parlamentu ČR nabídnout možnost skupinám relevantních aktérů ovlivňovat vzdělávací politiky a být součástí jejich formování. Konvent je ale určen i pro širokou veřejnost, která může každé jednání sledovat on-line a bude mít možnost se k jednotlivým tématům také vyjádřit.

 

 

Předsednictvo konventu

 

Předsednictvo Konventu určitě jeho směřování, dále koordinuje obsahovou část a stanovuje základní krátkodobé i dlouhodobé cíle orgánu.

 

čestný předseda: prezident ČR arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

čestní místopředsedové: předseda Senátu ČR RNDr. Miloš Vystrčil, předsedkyně Sněmovny ČR Ing. Markéta Adamová Pekarová, místopředseda PSP ČR doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

výkonný předseda: první místopředseda Senátu PČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

výkonný místopředseda: senátor Mgr. Jiří Růžička

ministr školství, mládeže a tělovýchovy: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

 

 

Členové konventu

 

(seznam bude doplněn)

 

 

Předběžný harmonogram jednání

 

23. 6. 2023: první jednání Konventu

1. 9. 2023: druhé jednání Konventu

6. 10. 2023: třetí jednání Konventu

3. 11. 2023: čtvrté jednání Konventu

 

Témata jednotlivých setkání budou členům Konventu sdělena v pozvánce, kterou obdrží s dostatečným předstihem před každým z jednání.

 

 

Charta Konventu

 

Preambule

 

Národní konvent o vzdělávání je diskusní platformou pro otevřený dialog zástupců politické a odborné veřejnosti o návrzích změn ve školství. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání nabídnout možnost relevantním partnerům být součástí vytváření vzdělávací politiky České republiky.

 

Čl. I

 

Úvodní ustanovení

 

1. Zřizuje se Národní konvent o vzdělávání (dále jen „Konvent“), který je odborným diskusním fórem pro oblast vzdělávací politiky České republiky.

 

2. Cílem Konventu je umožnit představitelům zákonodárné a výkonné moci, státní a veřejné správy, vzdělávacích institucí, neziskových organizací a dalším partnerům podílet se na tvorbě vzdělávací politiky České republiky, a to zejména prostřednictvím účasti na pravidelných jednáních.

 

Čl. II

 

Složení Konventu

 

1. V čele Konventu stojí předsednictvo Konventu, jehož úkolem je stanovovat základní krátkodobé i dlouhodobé cíle Konventu.

 

2. Předsednictvo Konventu je složené z čestného předsedy Konventu, čestných místopředsedů Konventu, výkonného předsedy Konventu, výkonného místopředsedy Konventu a ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

 

3. Čestným předsedou Konventu je prezident České republiky.

 

4. Čestnými místopředsedy Konventu jsou předseda Senátu Parlamentu České republiky, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

5. Výkonným předsedou Konventu je první místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

 

6. Výkonným místopředsedou Konventu je předseda Senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 

7. Výkonný předseda Konventu může pověřit výkonného místopředsedu Konventu zastupováním.

 

8. Členy Konventu jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

 

9. Činnost Konventu zabezpečuje sekretariát Konventu, který je součástí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Čl. III

 

Jednání Konventu

 

1. Konvent zasedá zpravidla jednou měsíčně v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

2. Jednání Konventu probíhají prezenční formou.

3. Jednání Konventu svolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

4. Jednání Konventu řídí výkonný předseda Konventu, a to na základě programu, který předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Čl. IV

 

Zapojení veřejnosti

 

1. Jednání Konventu je pro veřejnost vysíláno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

2. Veřejnost má možnost zasílat podněty k projednání na Konventu. Tyto podněty se zasílají na adresu sekretariátu Konventu.

 

3. Zástupce veřejnosti může být přizván na jednání Konventu, aby zde svůj podnět představil.

 

 

Kontaktní údaje Národního konventu o vzdělávání:

MŠMT

web Konventu: www.edu.cz/konvent

e-mailová adresa: konvent@msmt.cz

 

 

0 komentářů: