Silvie Králová: Víceletá gymnázia a výběrové třídy vedou k selekci, ne vzdělávání, míní vědkyně

úterý 5. září 2023 ·

Už třetí ministr této vlády přichází s novou „sprchou“ nápadů, jak proměnit české školství. Ne že by to nepotřebovalo. Jaká jsou skutečně nejbolavější místa našeho vzdělávacího systému? O tom jsem si povídala s docentkou Janou Strakovou z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, která se výzkumem školství zabývá více než 30 let.


Zdroj: www.idnes.cz 28. 8. 2023

 

„Pořád pracujeme s předpokladem, který platil v minulém století, že s dovednostmi a znalostmi, jaké děti získají ve škole, si vystačí celý život. Ale to už dávno není pravda,“ říká v rozhovoru. Je pro rušení 9. třídy, jak navrhuje nový ministr? Co si myslí o známkování? A proč by zrušila víceletá gymnázia?

 

Měla jste jako dítě ráda školu?


Školu jsem měla ráda kvůli kamarádům. Byla jsem jedináček, takže vrstevníci pro mě byli hodně důležití. Nejdůležitější vzpomínky, když se mě zeptáte na školu, se proto týkají spolužaček a spolužáků.

 

Co vám na ní naopak nejvíc vadilo?

 

Vzpomínám si spíš na konkrétní situace a předměty než na nějaké principy či pravidla. Například mě vůbec nebavil dějepis, nebavilo mě učit se dějepisná fakta. Přímo si ten pocit vybavuji ve vztahu k husitským bitvám, se všemi těmi konkrétními daty. Výsledkem bylo to, že jsem se z dějepisu vůbec nic nenaučila, což mi teď zpětně připadá jako velká škoda, protože by se mi nějaké dějepisné znalosti v řadě životních situací hodily.

 

Máte ještě nějaký podobný postřeh, kdy jste s odstupem času změnila názor?

 

Ano, ale už je to případ z vysoké školy, kdy jsem měla pocit, že můj vedoucí diplomové práce se o mě stará méně, než se starají vedoucí diplomových prací o mé spolužáky. Tehdy jsem z toho byla upřímně nešťastná, bývala bych potřebovala, aby mě vedoucí více vedl za ručičku a radil mi. Zpětně jsem to ovšem vyhodnotila jako velmi užitečné. Naučila jsem se, že jsem schopná si poradit i s velmi obtížnými problémy, pokud jim budu věnovat dostatečný čas a úsilí. Tahle zkušenost byla pro můj další osobní i profesní život k nezaplacení.

 

Kdybyste se stala ministryní školství, co byste na českém školství změnila? Co je jeho nejbolavější místo?

 

Myslím, že největší slabinou českého vzdělávacího systému je, že nedostatečně zohledňuje potřeby dnešní společnosti a jejího rychlého vývoje. Tento nedostatek se promítá do struktury systému a také do obsahu vzdělávání, tedy toho, co se děti ve škole učí, čím se tam zabývají.

 

Co myslíte tou strukturou?

 

Strukturou myslím rozrůzněnost vzdělávacích drah, která je v českém vzdělávacím systému vysoká, zejména ve středním vzdělávání, kde si žáci vybírají zhruba ze 300 oborů. Nutí mladé lidi k příliš časné specializaci, kterou často ani nevyužijí, protože více než polovina z nich nastupuje hned po škole do jiné profese, než kterou vystudovali. Což je velmi neekonomické, ale zároveň pro mladé lidi nevýhodné, neboť na úkor vědomostí a dovedností, které nevyužijí, nezískávají jiné, jež by jim umožnily se v průběhu pracovní kariéry efektivně učit novým věcem. A to budou potřebovat všichni, i ti, kteří budou dělat to, co vystudovali, protože se budou muset seznamovat s novými technologiemi, s novými pracovními postupy, přizpůsobovat se nové organizaci práce…

 

Pořád stavíme na předpokladu, který možná platil v minulém století, že s dovednostmi a znalostmi, jež získají ve škole, si lidé vystačí celý život. Ale to už dávno není pravda. Pracovní trh se rychle mění a mladí lidé si potřebují kromě základů profese osvojovat i další, obecnější dovednosti, jaké jim umožní přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Stačí se podívat na průzkumy zaměstnavatelů, abychom viděli, jak se obsah vzdělávání s potřebami trhu práce míjí. V současném systému navíc probíhá rozhodování o vzdělávací dráze v poměrně útlém věku a je poměrně obtížné chybné rozhodnutí korigovat.

 

Takže myslíte, že na úkor odborného školství by se mělo prosazovat všeobecné vzdělávání?

 

Ano, a má to dva aspekty, posílení všeobecné složky vzdělávání v odborných oborech a zvýšení přístupu ke gymnaziálnímu vzdělávání. Zdůrazňuji, že posílením všeobecného vzdělávání v odborných oborech nemyslím učit se více „Boženy Němcové“, což je rozšířený omyl, ale obecné dovednosti, jako je práce s informacemi, týmová práce, práce s technologiemi a podobně. Spolu s tím by mladí lidé měli získávat širší základ oboru, ale úzká specializace by měla být posunuta do pozdějšího věku, třeba až na úroveň bakalářského stupně vysokoškolského vzdělávání. Což znamená, že by středoškolských oborů mělo být podstatně méně než nyní. Je potřeba vzít v úvahu, že velká část mladých lidí pokračuje po středoškolském vzdělání na vysokou školu.

 

A vysokoškolsky vzdělaných lidí u nás stále přibývá.


Ano, v tomto ohledu se situace značně změnila. Zatímco na konci minulého století byl podíl mladých lidí ve věku 25 až 35 let s vysokou školou zhruba 12%, dnes už jich je 35 %. To je podle mého názoru dobře, ale i vysoké školy se musí přizpůsobit situaci, kdy vysokoškolské vzdělání není tak elitní záležitostí jako v minulosti. S vyšším podílem mladých lidí pokračujících do vysokoškolského vzdělávání souvisí i požadavek navýšit kapacity gymnaziálního vzdělávání. V uplynulých 30 letech se zásadně změnil podíl mladých lidí, kteří nastoupili do maturitního studia, ale podíl gymnazistů vzrostl jen málo.

 

V současné době tvoří gymnazisté asi čtvrtinu absolventů, čímž se Česká republika řadí spolu s Rakouskem k zemím s nejnižším podílem všeobecného vzdělávání na úrovni střední školy v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Navýšení kapacit gymnaziálního vzdělávání se ministerstvo školství dlouhodobě bránilo, protože vycházelo vstříc požadavkům zaměstnavatelů na absolventy s odborným vzděláním, takže ve strategických dokumentech dlouhodobě figuroval závazek omezit gymnázia a posilovat učební obory. A to i tehdy, když se ukázalo, že ani zaměstnavatelé, jimž vzdělávací systém tímto způsobem vychází vstříc, o tyto absolventy, v té podobě, v jaké je učňovské školství produkuje, vlastně nestojí.

 

Na druhou stranu si lidé stále častěji stěžují, jak obtížné je sehnat řemeslníka.

 

Nevolám po tom, aby mladí lidé neodcházeli do učebních oborů. Pro řadu mladých lidí představuje učební obor preferovanou vzdělávací dráhu a možnost vykonávat konkrétní práci velmi zvyšuje jejich motivaci ke vzdělávání.

 

I učňovské vzdělávání je však potřeba koncipovat tak, aby bylo pro mladé lidi co nejužitečnější, typicky aby se jeho absolventi byli schopni v budoucnu rekvalifikovat a učit se novým věcem. Věřím, že do moderně koncipovaných oborů budou mladí lidé nastupovat ochotněji a budou z nich vycházet kvalitnější absolventi. Lidé si zpravidla nestěžují na to, že nemohou sehnat nějakého řemeslníka, ale hlavně na to, že nemohou sehnat kvalitního a spolehlivého řemeslníka. A opravdu si myslím, že není možné nutit mladé lidi omezováním vzdělávací nabídky ke studiu v zastaralých oborech, o jejichž užitečnosti právem pochybují.

 

Velká část letošních deváťáků byla však naopak nucena slevit ze svých požadavků při výběru střední školy. Mnozí se na vysněné studium kvůli velkému zájmu nedostali. Učební obory nebo odborné školy prý z nouze volili i uchazeči o gymnázia. Proč k tomu došlo, když právě o gymnázia dlouhodobě roste zájem?

 

Jak již jsem zmiňovala, poptávce po gymnáziích nebylo záměrně vyhověno ve snaze vyjít vstříc zaměstnavatelům a zachovat tradiční strukturu vzdělávacího systému. Ale s populačním boomem problém doslova vybublal na povrch, protože se dotkl všech sociálních skupin a začalo být zřejmé, že je potřeba jej řešit. Nyní je opravdu velká naděje, že v systému středního vzdělávání budou provedeny žádoucí změny, tedy platí, jak se zdá, že všechno zlé je pro něco dobré.

 

Jaká konkrétní řešení máte na mysli?

 

Otevřít podíl gymnaziálního vzdělávání většímu počtu žáků a zároveň odborné vzdělání více stavět na všeobecných vědomostech a dovednostech. A přitom koncipovat systém tak, aby byl flexibilnější, tedy aby mladí lidé mohli v budoucnu svá rozhodnutí opravovat. Tím myslím nejen změnit obor, ale flexibilně se rozhodovat, zda chci pokračovat k získání maturity, nebo naopak směřovat k výučnímu listu s tím, že cesta k dalšímu vzdělávání mi zůstává otevřena. Myslím, že by bylo výborné, kdyby se podařilo odstranit pocit jakési fatálnosti rozhodnutí o výběru střední školy a s tím spojené paniky kolem přijímacích zkoušek, což by mohlo významně pomoci i základnímu školství.

 

Co je podle vás potřeba změnit v základním školství?


Základní škola by měla všechny děti vybavit základními vědomostmi a dovednostmi a objevit a rozvíjet jejich silné stránky, čímž je bude motivovat k dalšímu vzdělávání. To vše by mělo probíhat v klidu. V situaci, kdy je zásadní nesoulad mezi poptávkou a nabídkou ve středním vzdělávání a zároveň se jeví volba střední školy jako zásadní z hlediska budoucnosti dítěte, ztrácí vzdělávací funkce základní školy na významu a začíná převládat funkce selektivní.

 

To vede k řadě nežádoucích jevů, například k tomu, že zvýšená pozornost školy je věnovaná žákům aspirujícím na maturitní studium, obsah učiva je zúžený na přijímací testy a podobně. Teprve když se situace kolem středních škol uklidní, je možno v klidu přemýšlet o tom, jak má vypadat kvalitní základní vzdělávání. Základnímu vzdělávání by také prospělo, kdyby došlo k omezení víceletých gymnaziálních programů s cílem využít vzniklé kapacity ve čtyřletém studiu, což je jedna z cest k navýšení celkové kapacity gymnaziálního studia.

 

Osmiletá gymnázia jsou třeskuté téma. Proč myslíte, že je nepotřebujeme?

 

Myslím si, že je dobré, když děti navštěvují základní školu společně, tedy v přirozeném vrstevnickém kolektivu. Základní škola je unikátní místo, kde se setkávají různé společenské skupiny a může zde docházet nejen ke vzájemnému poznávání, ale i k jakémusi sjednocování společných hodnot a pravidel. To mi připadá mimořádně důležité. V současnosti o tento potenciál základní školy postupně přicházíme.

 

Máme řadu výzkumných dokladů o tom, že víceletá gymnázia neslouží primárně ke kvalitnějšímu vzdělávání nadaných dětí, jak si mnozí myslí, ale že slouží zejména jako nástroj sociální selekce. Děti ze vzdělaných a dobře ekonomicky zajištěných rodin mají významně vyšší pravděpodobnost, že je rodiče ke studiu přihlásí a že budou přijaty, než stejně talentované děti s méně příznivým rodinným zázemím.

 

Musím ovšem říci, že k sociální selekci dochází nejen existencí víceletých gymnázií, ale v poslední době čím dál tím více také vznikem rozmanitých výběrových tříd a škol, kde děti vyrůstají ve společnosti vrstevníků se stejným nebo podobným rodinným zázemím. Řada těchto výběrových tříd vzniká v systému veřejného školství, kde si rodiče připlácejí na to, aby se tam jejich dětem dostávalo kvalitnějšího vzdělávání, což je mimochodem jev, jaký je ve většině vyspělých zemí naprosto nepředstavitelný a je z mého pohledu daleko nebezpečnější než víceletá gymnázia.

 

Jenže část rodičů, třeba ta s velmi nadanými dětmi, bude bojovat za zachování víceletých gymnázií.

 

Je možno uvažovat o různých řešeních. Jedním z nich je například posunutí selekce do vyššího ročníku, tedy například ponechat pouze gymnázia šestiletá. Touto cestou se ve snaze prodloužit společné vzdělávání vydávají některé spolkové země sousedního Německa.

 

Proč podle vás vznikají ve veřejném školství výběrové třídy?

 

Mám pocit, že mezi rodiči panuje čím dál tím větší nedůvěra ve vzdělávací systém, a tak mají pocit, že si musí vzdělávací dráhu pro své děti zajistit sami již při vstupu dítěte do povinného vzdělávání. To je velký problém, o němž se málo mluví. Poptávku po nějakém „nadstandardním“ vzdělávání může bez problému pokrýt soukromé školství, kde je situace zcela přehledná a naprosto v souladu se zákonem. Ale to, že rodiče zakládají spolky a připlácejí na vzdělávání svých dětí ve veřejných školách, je velmi nežádoucí jev, ke kterému by nemělo docházet, i když se to vždycky nějak „navlékne“, aby to bylo formálně v pořádku.

 

Ale každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a ne každý má na soukromé školné.

 

Ano, všichni chceme pro své děti to nejlepší. Myslím si však, že přeceňujeme to, že rodiče skutečně vědí, co „to nejlepší“ je. Věnujeme se výzkumu mezi rodiči, kteří si vybírají pro své děti výběrové školy, a vidíme, že představy těchto rodičů se mění, nejsou stabilní. V nějaké fázi školní docházky svého dítěte si rodiče třeba myslí, že by škola měla dětem dát více svobody a méně je omezovat, ale pak mají zase pocit, že si děti ve škole jenom hrají a že by se měly více učit, aby se dostaly na střední školu…

 

Myslím, že většině rodičů by stačilo, kdyby měla základní škola rozumně postavený studijní plán, chovala se k rodičům a k žákům vlídně a byla schopná vysvětlit a dostatečně sebevědomě obhájit své cíle a postupy. Uznávám, že jsou a budou rodiče, kteří chtějí pro své dítě například bezbřehou svobodu, ale ty by dokázalo dobře saturovat právě soukromé školství.

 

Řada rodičů volá po modernizaci školství v tom smyslu, aby se děti neučily zbytečnosti, aby ubylo takzvaného biflování. Je vůbec možné objektivními metodami posoudit, co z toho učiva, které se memorují nazpaměť, je a co není zbytečné?

 

Není, musí to být vždy otázkou nějakého odborného konsensu a různí učitelé i rodiče na to mohou mít velmi různý názor. Myslím, že požadavek, aby se děti učily některé věci zpaměti nebo aby získaly v určitých předmětech, jako je například matematika, nějakou rutinu, je zcela legitimní. Zodpovědnost za rozhodování, co je a co není moc, by měla být podle mého názoru ponechána do značné míry na učiteli, stejně jako objem domácích úkolů, kolem něhož se také vede velká diskuse. Jsou věci, do kterých bychom jako veřejnost škole nemuseli zasahovat.

 

Jinak si ovšem myslím, že při vyjednávání národního kurikula, tedy toho, co by se všechny děti měly naučit na základní škole v jednotlivých předmětech, by mohly sloužit znalosti učitelů všech předmětů. V kurikulu by měly figurovat ty, na nichž se učitelé všech předmětů shodnou, že jsou důležité, a v ideálním případě je také mají. Myslím, že je sporné a do jisté míry pokrytecké požadovat po dětech třeba v dějepisu znalosti, jaké prokazatelně nemá jejich učitel matematiky nebo češtiny jako autorita a odborník s vysokoškolským vzděláním.

 

Třetí ministr školství této vlády Mikuláš Bek přišel s novým reformním nápadem, a to zrušit 9. třídy. Co si o tom myslíte? Potřebujeme devátou třídu?

 

Podle mě je úplně jedno, jestli základní škola bude mít osm, nebo devět ročníků. Otázkou spíš je, jestli máme nějaký dobrý důvod to právě teď měnit, protože s tím budou spojeny i nemalé náklady. Počtu ročníků musí být samozřejmě přizpůsobeno kurikulum. Jak jsem již zmiňovala, mělo by být postaveno tak, aby si je všechny děti mohly důkladně osvojit, nesmí být přehuštěné. Případná redukce ročníků tedy musí být provázena redukcí kurikula.

 

Velké téma zejména na prvním stupni základních škol je známkování. Objevují se názory, že by se mělo zcela zrušit a nahradit slovním hodnocením. Je to podle vás dobrý nápad? Sice možná ubude stresu, ale není nějaká míra stresu přece jen nutná pro budoucí život, kdy ho budou děti také zažívat?

 

Myslím, že forma hodnocení není tak strašně důležitá. Důležitá je funkce, jakou ve vzdělávání plní. Hodnocení by mělo pomoci dětem si uvědomit, co se již naučily a kam a jak by měly ve svém učení postupovat dále. Tuto informaci samotná známka nést nemůže, takže je zpravidla potřeba nějakého slovního komentáře. Jak by měl slovní komentář vypadat při jakých příležitostech, by mělo být podle mého názoru ponecháno na rozhodnutí jednotlivých škol. V každém případě by bylo výborné, kdyby spolu s posilováním formativního hodnocení ve školní práci pozbylo na důležitosti hodnocení založené na srovnávání. To v kombinaci s úzkostnou snahou učitelů provádět je spravedlivě podle mého názoru brání rozvoji individuálního potenciálu jednotlivých žáků a i jinak znesnadňuje proces vyučování a učení.

 

 

 

____________________


doc. RNDr. Jana Straková (63), Ph.D.: působí na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Zabývá se zejména výzkumem zaměřeným na nerovnosti ve vzdělávání.

Koordinovala českou implementaci řady mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností v žákovské (IEA TIMSS, OECD PISA) i dospělé populaci (OECD PIAAC) a působila v mezinárodních orgánech souvisejících s těmito výzkumy.

Pravidelně publikuje v českých a zahraničních časopisech a editovala několik knih zabývajících se vzdělanostními nerovnostmi. Úzce spolupracuje s českými nevládními organizacemi, připravuje analytické podklady týkající se rozmanitých aspektů českého vzdělávacího systému rovněž pro zahraniční organizace.

 

 

0 komentářů: