Ludmila Plesná – SERIÁL: ŠVP jako příležitost pro učitele 6

pátek 8. května 2009 ·

Šestý díl seriálu Ludmily Plesné, který vycházel v roce 2007/2008 v Učitelských listech, vás zasvětí do práce v centrech aktivit.


6. Zkuste centra aktivit

Jedním z typických znaků programu Začít spolu je organizace práce v takzvaných centrech aktivit.

Ve třídě jsou vytvořena místa, která jsou vybavena potřebnými, volně přístupnými pomůckami a materiály. Lavice jsou uspořádány do skupin a sedí tak pohromadě 4–6 žáků. Zřizují se obvykle centra:
- čtení
- psaní (nebo jazykové hry)
- matematika
- pokusy a objevy
- ateliér
- kostky (v první třídě)
- a jiná

Kromě běžné výuky (která je založena na kooperativních činnostech a aktivitě žáků) pracují žáci v centrech aktivit denně přibližně 45–60 minut. V programu Začít spolu se obvykle učí v blocích, přestávky se dělají podle potřeby.

Základem práce v centrech aktivit je, jak už název napovídá, vlastní aktivita žáků. Učí se zkoumáním, praktickou činností, pozorováním, ověřováním. Žáci plní aplikační úkoly, dospívají k závěrům, které potom prezentují. Jedná se o integrovanou tématickou výuku, která vychází z modelu S. Kovalikové, přizpůsobeného našim podmínkám.

Všechna centra probíhají zároveň. Ve stejný čas se tedy část žáků věnuje matematice, část objevům, část výtvarným činnostem atd. Téma je většinou společné všem centrům a bývá součástí rozsáhlejšího projektu. Žáci se během týdne vystřídají ve všech centrech.

Zpracovávají úkoly, které jim připraví učitel, nejlépe však ve spolupráci s žáky nebo alespoň s přihlédnutím k jejich návrhům. Aktivity by měly vybízet ke spolupráci. Vhodné je, aby žáci měli možnost volby, výběru z několika obdobných úkolů pro uplatnění různých typů inteligence. Za splnění úkolů odpovídá celá skupina. I jednotlivci ale nesou individuální zodpovědnost za svoji práci a přispění. Prezentace a hodnocení je společné s celou třídou a probíhá v komunitním kruhu na závěr každého dne.

Aby se dařilo práci organizačně zvládnout a měla patřičný efekt, je potřeba, aby žáci měli osvojena pravidla skupinové práce a plnili úkoly. O tom jsme se již zmiňovali v minulém dílu seriálu.

Dobré je, pokud se podaří získat na výpomoc v centrech aktivní obětavé rodiče, protože obíhání skupin má učitel dost a dost. Je k dispozici, pokud žáci potřebují poradit, pomáhá, podněcuje, ptá se, zasahuje tak, aby práce probíhala bez problémů.

Výhodou center je mj. i to, že v nich jsou žáci opravdu aktivní, mají možnost plánovat a organizovat si vlastní práci, téma se probírá v souvislostech, žáci pracují v menších skupinkách, kterým se učitel postupně může věnovat a činnostní učení děti velmi motivuje. Navíc není potřeba tolik stejných pomůcek jako obvykle pro celou třídu nebo pro několik skupin, ale vždy jen jedna sada pomůcek pro jednu skupinu.

Pro učitele takový způsob výuky znamená jednoznačně plus. Pokud je ochoten věnovat přípravě čas, nápady a nadšení, v centrech se to projeví. Všichni společně, učitel i děti, potom zažijí nepopsatelné zážitky: legraci, napětí, obdiv, kolik toho děti zvládnou, jak si s prací poradily, jak jsou samostatné, jaké mají výborné nápady. Až vám zahrají scénku, kterou si připravily, budou diskutovat nad novým objevem, přednesou ostatním, co se dozvěděly, přečtou své vyprávění nebo pustí nahraný rozhovor, předvedou, co samy vymyslely, udělaly nebo nakreslily, potom budete vědět, že tohle má smysl. A ten pocit, co si budeme povídat, my učitelé potřebujeme jako sůl.


Jak úspěšně zvládnout centra aktivit

- vyberte téma, kterému se chcete věnovat
- promyslete, jaké aktivity by se k danému tématu mohly dělat (zeptejte se i dětí)
- promyslete, které kompetence budete rozvíjet a jakými činnostmi
- připravte si vhodné materiály, texty, knihy, pomůcky
- napište zadání jasně, krátce a výstižně
- uveďte cíle, případně i kritéria
- napište v bodech postup
- volte úkoly pro různé typy inteligence, dejte dětem možnost volby
- nebojte se nezvyklých úkolů a odvážných nápadů
- používejte humoru
- zařaďte aktivity, které budou přibližně stejně časově náročné pro všechna centra
- připravte doplňující úkoly nebo návrhy, co budou žáci dělat po splnění povinné části
- promyslete způsob prezentace a hodnocení


Lze zařazovat centra aktivit v běžné škole?

V současné době učitele nic neomezuje, aby nemohli učit právě prostřednictvím center. Naopak. Takový způsob výuky plně odpovídá požadavkům RVP a tedy i ŠVP každé školy. Záleží jen na učiteli. Právě aktivní učení umožňuje rozvíjení klíčových kompetencí, je vhodnou cestou k naplňování výstupů učiva a je způsobem, který je pro současnou školu tolik potřebný.


Kde získám pomoc v začátcích?

Najděte si stránky organizace Step by Step www.sbscr.cz , která zastřešuje program Začít spolu. Přihlaste se na letní školu, na které získáte základní informace, dostanete rady, jak začít, sami si vyzkoušíte jednotlivé aktivity. Zeptejte se ve školách, které učí podle programu Začít spolu, domluvte si návštěvu, jděte se podívat.


Co když mi ředitel nebude chtít centra dovolit?

Nepotřebujete svolení, ale snažte se ho přesvědčit. Chcete přece učit podle principů RVP. Argumentujte. Vysvětlete mu, k čemu je takový způsob práce dobrý, co dětem přinese, ukažte mu, v jakých činnostech a kdy se budou rozvíjet kompetence, co se žáci naučí. Uveďte, že takto se s úspěchem učí na mnoha školách už hezkou řádku let a výsledkem je to, že o tyto školy je takový zájem, že nemají nouzi o žáky.

Rámcový vzdělávací program jasně vymezuje cíle vzdělávání a pojetí výuky. Tento trend by se měl objevit i v ŠVP, ale co víc, hlavně v jednotlivých třídách. Učitelům, kteří dosud neměli odvahu učit jinak, i když by chtěli, to dává do rukou pádné argumenty.


Citace z RVP ZV

Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
- zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků
- uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky
- vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky

Příště přineseme konkrétní ukázku zadání práce do center aktivit.


Literatura


Gardner, H.: Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Praha, Portál 1999.
Kolektiv autorů: Učím s radostí. Zkušenosti – lekce – projekty. Praha, STROM 2003
Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Model. Kroměříž, SPIRÁLA 1995.
Krejčová, V., Kargerová, J.: Začít spolu. Metodický průvodce. Praha, Portál 2003.
Lukavská, E.: Pozor, děti! Dobrá Voda u Pelhřimova, Vydavatelství a nakl. Aleš Čeněk 2003


Učitelské listy 2007/2008, č. 6., str. 8

_____________________________

1. díl seriálu najdete ZDE, 2. díl ZDE, 3. díl ZDE, 4. díl ZDE, 5. díl ZDE, 7. díl ZDE, 8. díl ZDE, 9. díl ZDE, 10. díl ZDE.

0 komentářů: