Nová příručka pro výuku našich moderních dějin

čtvrtek 4. června 2009 ·

Metodickou příručku pro výuku moderních československých a českých dějin po 2. světové válce pro období let 1945–1954 vydává v červnu 2009 vzdělávací agentura Služba škole MB z Mladé Boleslavi s podporou nadace Open Society Fund z Prahy. Podle mínění autorů – zkušených pedagogů a publicistů – jde o první metodickou publikaci svého druhu v České republice.


Přes práh totality – metodická příručka pro výuku moderních československých a českých dějin po 2. světové válce

Autory příručky jsou Jana Pešatová – Gymnázium Lesní čtvrť Zlín, Michal Šimek – vzdělávací agentura Služba škole MB Mladá Boleslav, Zdeněk Brom – Základní škola Alešova, Vodňany, Radek Kotlaba – Osmileté gymnázium Mladá Boleslav a Petr Šimíček – Gymnázium Olgy Havlové Ostrava – Poruba.

Metodická příručka vychází v době, kdy ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje vydání metodického pokynu pro výuku moderních dějin. Autoři věří, že právě vyšlá příručka se může stát jeho vhodným doplňkem. A zároveň pomůckou učitelům i žákům a studentům. Svědčí o tom předběžná positivní hodnocení některých odborníků – například ze školské sekce Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

Příručka zaujala i studenty děčínského gymnázia, kteří byli na brigádě u tiskaře Petra Kmocha v Jílovém u Děčína. Zde byla příručka v těchto dnech vytištěna. „Tahle příručka je přesně to, co potřebujeme, abychom se mohli připravit na zkoušení, nemáme k tomuto období žádné materiály,“ shrnul Petr Kmoch bezprostřední dojmy studentů poté, co si prohlédli čerstvě vytištěnou příručku.


Co příručka obsahuje?

Jde o souhrn metodických materiálů k výuce moderních československých dějin po 2. světové válce. Podnětem k jejich vypracování byl fakt, že toto období je mnohými učiteli neprávem opomíjeno. Jednou z příčin tohoto stavu je nedostatek zpracovaných didaktických textů k danému tématu. Proto se autoři rozhodli využít svých praktických pedagogických i publicistických zkušeností. Učitelům nabízí náměty pro hodiny dějepisu, popřípadě základů společenských věd.

Jsou zpracována témata jako partyzánské hnutí na konci 2. světové války v souvislosti s tragickým osudem osady Ploština na Zlínsku, odsun Němců s vylíčením tragického osudu obyvatel obce Tušť v jižních Čechách, osud firmy Baťa ve Zlíně, politické procesy Jan Buchal a spol. v Ostravě, Světlana v Uherském Hradišti, pověstná věznice v Uherském Hradišti, perzekuce kněží na příkladu osudu římskokatolického kněze Jana Beránka z Vodňan, kolektivizace zemědělství včetně případu Koubalova Lhota a Babice.

Kromě metodického zpracování výše uvedených témat pro výuku příručka nabízí praktické zkušenosti s metodami a formami práce s žáky a studenty: historická soutěž Baťovský Zlín, organizace středoškolských studentských konferencí, využívání témat z regionálních dějin při výuce, metodika psaní studentských seminárních prací a příklady dobré užité praxe.

Nejde o novou výkladovou či popisnou učebnici, ale souhrn prakticky využitelných textů, které obsahují dobové prameny zasazené do historického kontextu, metodické náměty a komentáře, otázky a úkoly pro žáky, informace a praktické odkazy k dalšímu studiu pro učitele a v neposlední řadě rovněž přehled základní odborné literatury k tématu. Součástí knihy je přiložený CD-ROM, na kterém zájemce najde řadu dalších textů, obrazových příloh a výukových prezentací tématicky členěných.

Ambicí nebyl vyčerpávající popis údobí od konce 2. světové války do počátku 50. let, ale hlubší sondy do základních fenoménů těchto dramatických let (partyzánské hnutí, odsun Němců, zásahy KSČ do ekonomiky, politické procesy s odpůrci režimu, kolektivizace zemědělství, reflexe dobových událostí v poezii). Tragický rozměr té doby je vykreslen na příkladech konkrétních lidských osudů.

Výhodou materiálů, které autoři nabízejí, je jejich ověření při vyučování na základních i středních školách v různých koutech České republiky. Nabízená metodika je využitelná při zpracování dalších konkrétních případů, událostí a archívních materiálů v kterékoli části České republiky. Je založena na prostudování odborné literatury k moderním československým dějinám vyšlé po roce 1990 v souvislostech společenského a politického vývoje zabíhajícího až do období 2. světové války.

Zvláštní pozornost si zaslouží texty na přiloženém CD věnované historii Vojenského obranného zpravodajství. Tato instituce jednoznačně hrála klíčovou roli při postupném získání absolutní moci ze strany KSČ již od roku 1945. Pro mnohé zřejmě překvapivý pohled přináší text historika Jaroslava Rokoského o osudu agrární strany po 2. světové válce, která byla zrušena na nátlak KSČ za souhlasu ostatních politických stran Národní fronty s odůvodněním, že kolaborovala s nacisty. Kdo dnes ví, že hrdina československého protinacistického odboje Jan Kubiš, podílející se na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, byl členem dorostu agrární strany?

Název příručky Přes práh totality nebyl zvolen náhodně. Přáním autorů je, aby žáci a studenti základních i středních škol v celé České republice byli kvalitně, objektivně a otevřeně seznámeni s událostmi nedávné historie. Doufají, že je to dobrý způsob vedoucí k tomu, aby se celá česká společnost vyrovnala s neblahým dědictvím nacismu a komunismu.

Aby došlo k definitivnímu celospolečenskému překročení prahu z prostoru totality ke svobodě a demokracii.

Michal Šimek, manažer vzdělávání, Služba škole MB, tel.: 724 212 278, e-mail: simek@sskolemb.cz


0 komentářů: