Hana Čermáková: E-learning jako doplněk výuky

pondělí 21. září 2009 ·

V souvislosti se zaváděním nových metod a forem výuky se objevují články o vzdělávání pomocí e-learningu. Zavedení e-learningu ale samo o sobě nezmění výuku.

E-learning není univerzálním receptem na všechny problémy, se kterými se teď na školách potýkáme. Jeho hlavní výhodou je možnost přístupu k výukovým materiálům i mimo školu, to znamená všude tam, kde je přístup k internetu. Umožňuje, pokud se s ním naučíte pracovat, kontrolovat domácí přípravu žáků, předávat informace v ucelené a trvalé podobě, používat dnes běžnou formu online i offline komunikace.

Výuka by ale neměla být postavena jen na e-learningu. To, co žáci potřebují bez ohledu na věk a nadání, je přímá interakce s učitelem. Možnost pozorovat učitele, jak přistupuje k dané problematice, jaké jsou postupy, které používá, je něco, co nenahradíte žádnými elektronickými prostředky. Přestože jsou dnes ve světě již i alternativní způsoby výuky, kdy se po síti přenáší obraz i zvuk a učitel s žáky komunikuje pouze pomocí internetu, nejsem přesvědčena o tom, že takováto výuka by byla vhodná pro naše podmínky.

Ale souhlasím i s těmi, kteří nejsou spokojeni se současným stavem výuky na školách. V našem současném školství přes všechny reformní snahy stále přetrvává výuka s jednostranným tokem informací. A není to dáno jen průměrným věkem pedagogů na školách. Jako větší problém vidím nedostatek času na kvalitní přípravu na vyučovací hodinu, nedostatek financí na pomůcky a nedostatečnou motivaci pedagogů ze stran nadřízených orgánů. Změnit svůj styl výuky znamená věnovat mnohem více času přípravě na hodinu, to je ta práce, kterou veřejnost málokdy vidí a ocení. A přitom dobrá příprava zabere tolik času, co vlastní výuka.

Vytvořit e-learningový kurz je časově velmi náročné. Je dobré se ze začátku držet při zemi a nevytvářet příliš mnoho aktivit, které vyžadují vaši následnou kontrolu. Nevytvoříte dobrý kurz „z jedné vody“. Kvalitní vedení e-learningového kurzu vám zajistí přehlednost, strukturovanost a snadnou dostupnost všech materiálů. Kurzy mohou obsahovat velké množství prvků – webové stránky, úkoly, testy, konference, chaty, odkazy na internet, slovníky atd.

Doporučuji začít vkládáním studijních materiálů. Velkou výhodou je, pokud máte již některé materiály zpracovány v elektronické podobě. Užitečné jsou dokumenty s otázkami na opakování, vzorové příklady, předlohy laboratorních prací, seznamy doporučené literatury. Jednoduché a studenty vítané je vkládání termínů pro odevzdávání prací do kalendáře. Hodně využívaný je i modul na odevzdávání souborů – je to výhodné především tam, kde je jasně stanoven termín odevzdání a práce je možné psát a kontrolovat přímo v počítači. Jako učitel získáte rychlý přehled o tom, kdo a kdy práci odevzdal, zda jste ji ohodnotili, případně doplnili komentářem. Vždy si vzpomenu na zděšení mých studentů v okamžiku, kdy se jim po uplynutí termínu uzavřela možnost práci odevzdat.

To jsou prvky, které nejsou náročné na vytvoření a mají výrazný vliv na úsporu času. Teprve až získáte dostatečnou rutinu a vytvoříte si základ kurzu nastane čas přidávat další prvky – z nich bych na prvním místě zmínila vlastní webové stránky. Velmi jednoduchý modul, který umožní psaní textu přímo v prostředí kurzu, včetně vkládání obrázků, odkazů a tabulek. Pro výuku jazyků (ale nejen pro ně) mohou být užitečné komunikační nástroje – posílání zpráv, chaty, diskusní fóra. Pro zkušenější uživatele pak vytváření testů s různými typy testovaných úloh.

Vytvořením kurzu práce zdaleka nekončí, mít dobrý kurz znamená přizpůsobovat jej svým žákům, společenské situaci a novým poznatkům. A hlavně nezapomenout, že e-learning by neměl převážit nad tím, co přinese našim žákům pobyt ve škole.0 komentářů: