Lucie Chaloupková: Řízení málotřídní školy

pátek 13. května 2011 ·

Málotřídních škol je v České republice vysoké procento. Publikace Málotřídní školy v České republice se zabývá kromě jejich tradice, současnosti a srovnání s Evropou také řízením málotřídních škol. To má svoje specifika.


Zdroj: Kateřina Trnková, Dana Knotová, Lucie Chaloupková: Málotřídní školy v České republice, Paido Brno 2010. Kapitola 5.1 Činnosti a role ředitele při řízení málotřídní školy, str. 146–154.


„…Samotný výčet znalostí, dovedností a osobních dispozic a vloh ideálního ředitele málotřídky nemá daleko k úsměvným charakteristikám Všeználka a dovednostem Ferdy Mravence, které jsou k fungování malotřídních škol třeba. Vycházejí ze specifik malých převážně venkovských škol: každoroční „boj“ o naplnění ročníků žáky, na to navazující neurčitost rozpočtu, udržení kvalitního pedagogického personálu, zajištění materiálně technického vybavení, hledání dalších finančních zdrojů, zvládání kumulace několika rolí v jedné osobě, zvládání administrativy srovnatelné s velkými školami přitom s nesrovnatelným počtem personálu, který je na málotřídce k dispozici, zvládnutí mnoha dalších specifik, kterými venkovská škola oplývá.“

„…Ředitel je na jedné straně manažerem organizace, na straně druhé učitelem, s poměrně vysokým vyučovacím úvazkem. V běžném rutinním zvládání přívalů povinností tyto dvě roviny teoreticky neodděluje, obrazně řečeno zatímco má pauzu mezi jednotlivými hodinami, vyřizuje objednávky, podepisuje faktury a příkazy, vyplňuje statistiky, vystupuje jako ředitel, na hodinách je ve svém „učitelském živlu“, a když žáci opouští školní budovu, usedá k počítači, vyřizuje poštu, pročítá legislativní nařízení, píše s kolegy projekty, svolává porady, řeší běžné provozní potřeby školy, jejího personálu, zajišťuje materiálně technické zázemí pro pedagogickou činnost atd. Ředitelé bývají překvapeni, když sumarizují, kolik hodin stráví pedagogickou činností a kolik činností řídící. Na otázku „kolik času obvykle týdně věnují pedagogické činnosti a kolik manažerské činnosti?“ ředitelé českých málotřídek odpovídají, že pedagogická činnost jim zabírá v průměru 16–17 hodin, zatímco ta manažerská se pohybuje průměrně okolo 23 hodin týdně.“

„…V jaké situaci nebo přesněji řečeno v jaké škole, se nachází typický (rozuměj průměrný) ředitel české málotřídní školy? Data z našeho dotazníkového šetření mluví o tom, že ve funkci ředitele málotřídní školy pracuje průměrně 8 let. Nejčastěji působí na školách se dvěma třídami, které mají kolem 30 žáků ze čtyř nebo pěti ročníků. Vyučují zde průměrně 4 učitelé, přičemž jejich úvazky v rámci základní školy, případně mateřské školy a školní družiny (tj. v zařízeních, které bývají k málotřídním školám přidružené) jsou dosti členité. Jako další pedagogický personál zde může být až 1 vychovatel a 1 další pedagogický pracovník (nejčastěji dojíždějící učitel pro výuku cizího jazyka, hudební nebo náboženské výchovy, logoped či speciální pedagog, psycholog). Zřizovatelem školy je obec, ve které škola sídlí. Školy se nacházejí hlavně v obcích s méně než 1000 obyvateli, přičemž průměrná velikost zřizovatelských obcí se částečně liší v závislosti na regionu a struktuře jeho osídlení. Zkusme se ponořit do českých vod a podívat se na to, jak „se řídí“ české málotřídky.“

 

Ukázku z kapitoly Řízení málotřídní školy – 5.1 Činnosti a role ředitele při řízení málotřídní školy si můžete stáhnout ZDE.


Knihu Málotřídní školy v České republice vydalo nakladatelství Paido, kde si ji můžete objednat. Na webu nakladatelství také najdete seznam prodejen, které jeho produkci prodávají.

Anotaci ke knize najdete ZDE.

Ukázku z kapitoly Demografické a geografické charakteristiky venkovských sídel a jejich vliv na existenci a fungování málotřídní školy si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: