Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC

úterý 3. ledna 2012 ·

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) organizuje Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC) s cílem zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na život v moderní společnosti. Tento výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu. Probíhá od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012.


Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)

V posledních letech dochází k velkým změnám ve společnosti i na trhu práce. V dnešním digitálním věku stále častěji využíváme při práci i při každodenních činnostech informační technologie. Čím jsme při využívání informací a komunikačních nástrojů zdatnější, tím efektivněji můžeme vykonávat svoji práci a zapojit se do života společnosti i obce.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) organizuje Mezinárodní výzkum dospělých: PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) s cílem zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na život v moderní společnosti. Tento výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu. Zkoumá činnosti, jimž se lidé věnují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), pracovní zkušenosti, průběh počátečního i dalšího vzdělávání.

Mezinárodní výzkum dospělých poskytne pedagogům, politikům i výzkumníkům v oblasti vzdělávání cenné informace o dovednostech a pracovních a vzdělávacích zkušenostech dospělých v České republice. Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji programů na zdokonalení dovedností, které dospělí potřebují, aby se co nejúspěšněji zapojili do ekonomiky a společnosti 21. století.


Východiska – předcházející výzkumy

ČR se v roce 1998 zúčastnila mezinárodního výzkumu kompetencí dospělých nazvaného IALS. Čeští dospělí v něm ve srovnání s ostatními zeměmi prokázali vysokou úroveň dovednosti pracovat s čísly v situacích běžného života (numerická gramotnost) a získávat informace z nesouvislých textů: tabulek, grafů, formulářů apod. (dokumentová gramotnost). Nízká byla naopak úroveň tzv. literární gramotnosti (dovednosti pracovat se souvislými texty). Podobné rozložení silných a slabých stránek jsme zaznamenali i ve výzkumech školní mládeže (PISA, PIRLS, TIMSS). Čeští žáci v nich opakovaně prokazují nadprůměrnou úroveň přírodovědné a matematické gramotnosti a podprůměrnou úroveň čtenářské gramotnosti.

Výzkum PIAAC umožní zjistit, zda se úroveň dovedností dospělých v posledních deseti letech zlepšuje či zhoršuje. Nové výzkumné metody, především administrace v prostředí informačních technologií, a zjišťování využívání základních kognitivních a obecných pracovních dovedností v běžném životě, nám zároveň umožní získat zcela nové, dosud nedostupné informace o efektivitě našeho vzdělávacího systému. Umožní nám zjistit, do jaké míry se dovednosti zjištěné u patnáctiletých žáků v rámci výzkumu PISA promítají do jejich pracovního života.


Co se bude v rámci výzkumu zjišťovat?

U respondentů budou zjišťovány matematické (numerické) a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Testy budou konstruovány pro následující oblasti:

Numerická gramotnost představuje dovednost řešit úkoly běžného života, které zahrnují nějaké číselné nebo jiné matematické prvky (např. geometrické, prostorové). Její význam se stále zvyšuje, neboť roste množství a různorodost kvantitativních a matematických informací, se kterými se v každodenním životě setkáváme.

Čtenářská gramotnost je dovednost porozumět psanému textu a získávat z něj informace. Předchozí výzkumy ukázaly, že čtenářská gramotnost podmiňuje úspěch na pracovním trhu i zapojení do společnosti a je nezbytná pro celoživotní učení.

Dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií zahrnuje práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory, programy na zpracování textu. V této oblasti bude hodnocena dovednost získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž pozornost bude věnována jak kognitivním dovednostem, tak zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

Výzkum PIAAC umožňuje rovněž zjišťování úrovně základních složek gramotnosti u osob, které mají problémy se čtením jednoduchého textu. Výsledky by měly poskytnout informaci o zastoupení těchto osob v dospělé populaci a specifikovat jejich vzdělávací potřeby. Předchozí výzkumy ukázaly, že ve většině vyspělých zemí je významné zastoupení občanů,kteří mají problémy s porozuměním čtenému textu. Tyto výzkumy však nebyly schopny rozlišit mezi těmi, kteří neumějí číst, a těmi, kteří číst umějí, ale mají nedostatečnou znalost příslušného jazyka. V tom by měl výzkum PIAAC přinést nová zjištění.

Respondenti budou dále vyplňovat doprovodný dotazník, který bude mapovat jejich demografické charakteristiky, vzdělávání (počáteční i další), používání čtenářských, matematických a počítačových dovedností v běžném životě, pracovní zkušenosti a rodinné zázemí.

Respondenti budou rovněž vyplňovat dotazník Požadavky trhu práce podrobně mapující, do jaké míry využívají ve svém zaměstnání čtenářské, matematické a počítačové dovednosti i další obecné dovednosti podmiňující komunikaci, prezentaci nebo práci v týmu.


Co se dozvíme z výzkumu PIAAC?

Výzkum poskytne detailní informace o úrovni funkční gramotnosti české dospělé populace v mezinárodním srovnání, umožní porovnat funkční gramotnost různých skupin české dospělé populace: žen, mužů, minorit, pracujících působících v různých ekonomických oblastech, absolventů různých typů škol a úrovní vzdělání. Bude koncipován tak, aby umožnil srovnání výsledků s výzkumem IALS, ukáže tedy, jak se vyvíjí vzdělanost české populace v posledních 12 letech. Poskytne nové informace o kompetencích dospělých v oblasti využívání informačních technologií a o obtížích osob s nízkou úrovní čtenářských dovedností. Výzkum poskytne podrobnou informaci o kompetencích využívaných na trhu práce a bude hledat odpovědi na otázky, jak je funkční gramotnost důležitá pro životní úspěch, jaké kompetence jsou pro dobré životní uplatnění nejdůležitější a do jaké míry je nízká úroveň funkční gramotnosti spojena s rizikem nezaměstnanosti. Bude také zjišťovat, jak souvisí funkční gramotnost s věkem a dalším vzděláváním a jak podmiňuje zdravotní stav a občanskou angažovanost občanů.

ČR rozšíří vzorek ve věkové kategorii 16–30 let, aby získala přesnější informace o populaci mladých lidí opouštějících různé typy středních a vysokých škol. Informace o vědomostech a dovednostech absolventů různých typů středních a vysokých škol není k dispozici ani v národním ani v mezinárodním kontextu. Omezené informace o populaci žáků opouštějících střední školu máme pouze z výzkumu matematických a přírodovědných vědomostí TIMSS, který byl proveden v roce 1995, a výzkumu občanských kompetencí v roce 1999. Oba tyto výzkumy ukázaly velké rozdíly ve výsledcích žáků jednotlivých typů studia.


Jak bude šetření probíhat?

Respondenty výzkumu budou občané ČR ve věku 16–65 let, přičemž v ČR bude navýšen počet respondentů ve věkové kategorii 16–30 let a navýšen počet respondentů krátkodobě nezaměstnaných (jeden z volitelných modulů výzkumu je zaměřen na zjišťování dovedností, které postrádají nezaměstnané osoby a jejichž nedostatek jim brání v uplatnění na trhu práce). Respondenti budou vybíráni do výzkumu náhodně, na základě místa svého bydliště. Šetření proběhne na pravděpodobnostním výběru respondentů tak, aby testovaní dobře reprezentovali celou dospělou populaci v České republice. Požadovaný počet uskutečněných rozhovorů je 5000, požadovaná návratnost 70 %. K tomu, abychom získali kvalitní informace, které budou dobře vypovídat o všech skupinách společnosti, je důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce oslovených občanů. Pravidla výzkumu neumožňují nahradit vybraného respondenta jiným.

Dotazování bude prováděno tazatelem, který bude vyškolen společností SC&C, a bude trvat zhruba 2 hodiny. Zjišťování dovedností bude probíhat prostřednictvím přenosných počítačů. Respondenti, kteří neumějí pracovat s počítačem, budou pracovat s papírovou verzí testu. Účast ve výzkumu bude zcela anonymní, odpovědi účastníků nebude možno přiřadit ke konkrétním osobám.


Informační leták najdete ZDE. Příklady úloh naleznete ZDE.

Bezplatná informační linka: 800 800 878

0 komentářů: