Junák zveřejnil studii o specifických potřebách dětí ve volnočasových organizacích

čtvrtek 23. ledna 2014 ·

Studie zveřejněná začátkem prosince je jedním z výstupů konference „Dopoledne inkluze, odpoledne…?“, kterou v polovině září pořádal odbor Skauting pro všechny.

Konference se zaměřila na to, jak se mohou volnočasové organizace podílet na zapojování dětí se specifickými potřebami do běžných kolektivů. Byla určená pro zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se zabývají inkluzí, pedagogikou volného času, výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a také pro vedoucí oddílů a zařízení volného času pro děti a mládež.

Konference se konala 15. září v Praze v prostorech VOŠ sociálně pedagogické a teologické JABOK a měla celkem 27 účastníků. Se svými příspěvky na ni vystoupili Jiří Zajíc na téma: Současná situace inkluze v oddílech a institucích neformálního vzdělávání. Dále Pavla Baxová ze sdružení Rytmus Praha o. s. s příspěvkem: Inkluzivní vzdělávání a české školství. Poslední příspěvek přednesl docent Michal Kaplánek na téma: Pedagog volného času a inkluze. Poté následovala práce v tematických skupinkách. Jejich členové společně diskutovali o možnostech podpory inkluze ve volnočasových organizacích v oblastech jako: vzdělávání vedoucích, práce s rodiči nebo vize, jak téma v organizacích šířit dál.

Na základě přednesených příspěvků i výstupů, které vzešly z tematických skupin, nyní vznikla třicetistránková studie s názvem „Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání“. Tu jsme předali Agentuře pro sociální začleňování, která konferenci pomohla financovat. Studie je také volně přístupná na webových stránkách odboru Skauting pro všechny. Studie si klade za cíl otevřít diskuzi o tématu inkluze v prostředí neformálního a volnočasového vzdělávání.

V závěru studie navrhuje několik praktických kroků, které by mohly být v nejbližší době provedeny pro podporu inkluze ve volnočasových organizacích:

1. Doporučujeme, aby vznikl webový portál, který bude určen pro vedoucí dětských kolektivů. Webové stránky budou určeny k tomu, aby mohly různé organizace sdílet dobré praxe (štítkování podle životních situací, aktivit, prostředí, znevýhodnění nebo postižení), propagovat vzdělávací nebo zážitkové akce inkluzivního charakteru, možnost vyhledávání organizací nebo odborníků, poradna, knihovna – materiály. Tento portál může být spravován ČRDM.

2. Doporučujeme, aby existovala zastřešující struktura, která byla svolávala setkání, síťovala organizace mezi sebou, pomáhala sdílení dobrých praxí, vyhledávala a sdílela zkušenosti ze zahraničí, pomáhala utvářet vzdělávací akce, snažila by se dlouhodobě koncepčně vytvářet strategii.

3. Doporučujeme, aby MŠMT podporovalo inkluzi ve volnočasových aktivitách tím, že bude peníze pro volnočasové organizace rozdělovat na podporu dětí a mládeže s různými typy znevýhodnění a postižení, nejen dětí se sociálním znevýhodněním jako v současnosti.

4. Doporučujeme, aby se realizovala veřejná kampaň na podporu inkluze ve volnočasových aktivitách, do které by se zapojily známé osobnosti a organizace (Český olympijský výbor), “férová skupina”. Zadavatelem a nositelem kampaně by bylo přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

0 komentářů: