Jak se osvědčují inovace ve vzdělávání

středa 22. října 2014 ·

OECD zveřejnila na konci června zprávu o inovacích ve vzdělávání „Measuring Innovation in Education. A New Perspective.“. Cílem autorů rozsáhlé publikace bylo přinést informace o stavu inovací v sektoru vzdělávání, ale i pokusit se navrhnout metodologii pro měření inovací ve vzdělávání a obecněji ve veřejném sektoru.

Zdroj: Scio 24. 8. 2014


Autoři vycházejí z výsledků dvou typů šetření:

1. Šetření REFLEX a HEGESCO, kde jsou absolventi vysokých škol různých oborů z 19 zemí tázáni pět let po nástupu do praxe na míru inovací ve svém současném zaměstnání – včetně absolventů pracujících ve vzdělávání.

2. Dotazníky, které byly součástí šetření PISA, TIMSS a PIRLS v uplynulých 15 letech.


K hlavním zjištěním o inovacích ve vzdělávání při srovnání s ostatními sektory patří:

1. úroveň inovací ve vzdělávacím sektoru je relativně dobrá, vyrovná se inovacím v ekonomice celkově,

2. v rámci vzdělávání je nejvyšší míra inovací v terciárním vzdělávání, základní a střední vzdělávání je přibližně na stejné úrovni,

3. vzdělávání je nadprůměrné v inovacích v oblasti nových znalostí a metod, naopak podprůměrné v rychlosti zavádění inovací – s výjimkou terciárního vzdělávání,

4. vzdělávání má výrazně vyšší míru inovace než instituce veřejné správy a vyrovná se sektoru zdravotnictví.


Analýzou dotazníků z mezinárodních šetření autoři sledovali změny ve vzdělávacích institucích na úrovni základního a středního stupně vzdělávání v oblasti pedagogické i organizační.

K hlavním zjištěním patří:

1. celkově ve všech zkoumaných zemích vzrostlo používání inovativních metod výuky (propojování výuky s reálným životem, dovednosti vyššího řádu, interpretace dat a textu, personalizace výuky),

2. obecně země s vyšší mírou inovací mají rovněž lepší výsledky z matematiky v 8. třídě, vyrovnanější vzdělávací výsledky žáků a spokojenější učitele,

3. inovativní systémy vynakládají větší prostředky na vzdělávání, žáci nejsou o nic spokojenější než v systémech méně inovativních,

4. v celkovém zhodnocení všech ukazatelů inovace stojí na jednom konci škály Dánsko (37 bodů), Indonésie (36), Jižní Korea (32) a Nizozemsko (30), na druhém Česká republika (15), Rakousko (16), Nový Zéland a USA (17), průměr zemí OECD je 22 bodů.

Původní zdroj: Measuring Innovation in Education: A New Perspective

Učitelé inovativních škol jsou spokojenější, ale žáci spokojenější nejsou. Jenom mají vyrovnanější vzdělávací výsledky.

0 komentářů: