Projekt Krumlovia – vědecké městečko v Českém Krumlově

pátek 8. května 2015 ·

Na veřejném, volně přístupném semináři LXI. Akademického fóra 9. 4. 2015 byl představen šestimiliardový projekt města Český Krumlov. MŠMT nezastupoval nikdo.

Ze záznamu jednání:


2.1 Memorandum o porozumění a Studie proveditenosti

1. „Memorandum o porozumění“ (viz AF-LV, 23.10.2014) uzavřelo 31. 10. 2013 Město Český Krumlov (zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou) s firmou Institutions for the Future s. r. o. (zastoupenou jednatelem doc. Gaudenzem Assenzou, DPhil.(Oxon), M.P.A. (Harvard), m. prof. KU). V Memorandu zveřejněném na internetových stránkách Města Český Krumlov je uveden mj. nástin postupu vedoucího k uskutečnění navrhovaného projektu.

2. „Studie proveditelnosti. Projekt Krumlovia. Vědecké městečko v Českém Krumlově.“ Studie (viz AF-LX, 12.3.2015) je zveřejněna na internetových stránkách projektu Krumlovia. Narozdíl od memoranda, které formálními náležitostmi vybaveno je a má jasné signatáře, ve studii proveditelnosti chybí údaj o autorství. Protože podle memoranda je k jejímu předložení zavázána firma Institutions for the Future s. r. o., je autorem resp. odpovědným předkladatelem Studie zřejmě doc. Gaudenz Assenza, její jediný vlastník a jediný společník.

K obsahu studie: Dokument je nástinem obsahu jednotlivých fází projektu. Svou povahou je užitečným podkladem pro studii proveditelnosti, nikoli však jí samotnou. O uskutečnitelnosti většiny položek projektu nemusí být pochyb, budou-li k dispozici potřebné finanční prostředky.

Pokud však jde o projekt „mezinárodní transdisciplinární“ univerzity Krumlovia, měli by jeho iniciátoři a podporovatelé vysvětlit, proč nedisponují žádným dobrozdáním odborně kompetentních institucí či jednotlivců a proč projekt nepředloží v odborně kvalifikovaném prostředí s tím, že jsou připraveni je tam proti meritorně závažným námitkám obhajovat. Tyto skutečnosti jsou pro stanovisko k projektu Krumlovia významně signifikantní a je překvapivé, že představitelé města, jak členové rady, tak členové zastupitelstva, tento aspekt absence kontaktu s odbornou komunitou ve svých postojích k šestimiliardovému projektu tak dlouhodobě nereflektují.


2.2 Ivan Mareš: Projekt Krumlovia

V prezentaci (Z-4) představil člen pracovní skupiny Krumlovia Ing. Ivan Mareš, v jehož péči je úsek projektu Ekonomika a finance, projekt Krumlovia se zdůrazněním, že nejde jen o univerzitu.

Prezentací Ivana Mareše (Z-4) získali její posluchači i při své eventuální neobeznámenosti s dokumenty Memorandum o porozumění (31.10.2013) a Studie proveditelnosti 31.12.2014) dobrý vhled do povahy projektu.

Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.


2.3 Diskuse

V obsáhlé a obsažné diskusi dominovaly opakovaně poukazy na absenci kontaktů s odbornou sférou, resp. absenci vyjádření odborně příslušných grémií a jednotlivců. V dosavadních fázích nebyly učiněny pokusy o ustavení kvalifikovaného grémia, pro takový projekt zcela nezbytného. O hodnotící odborné posudky bude vedení projektu teprve žádat.

Pro tyto skutečnosti je projekt přes jeho nesporně kladné části považován namnoze jako celek právem za problematický a při takovém vedení za nerealizovatelný. Ke kontaktům s odbornou sférou, k nimž po uvedení Studie proveditelnosti ve známost pravděpodobně konečně dojde, mělo dojít už dříve, když sdělovací prostředky informovaly o tomto bezmála šestimiliardovém projektu na základě údajů poskytovaných jeho protagonisty přece už před dvěma roky.

Bez kvalifikovaně prodiskutované problematiky by nemělo dojít k žádnému zásadnímu, resp. nevratnému globálnímu rozhodnutí, a to zejména proto, aby nedošlo k poškození města tím, že by nadlouho ustaly snahy o realizaci i těch částí projektu, jejichž prospěšnost pro Český Krumlov je nesporná.“

Podepsán: Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF

Zdroj: Záznam z LXI. Akademického fóra

Seznam účastníků jednání ZDE.

Více o projektu: www.jcmf.cz/osov


0 komentářů: