Jana Hrubá: DOKUMENTY 106. Návrh programu Učitel z roku 1995

pondělí 7. března 2016 ·

Ani se vám nebude chtít věřit, že všechny texty v tomto dílu jsou napsány před dvaceti až jednadvaceti lety. Mnohé věty mohly být napsány dnes nebo včera. Srovnávejte, kolik se toho za tu dobu posunulo. Snad někdy někdo provede analýzu, proč nejsou tyto otázky dodnes vyřešeny. (Hlavní důvod bude zřejmě stále týž: Stálo by to příliš mnoho peněz! Ale možná to nebude jen tento důvod…)

První oficiální návrh programu Učitel byl ministerstvem školství představen na tiskové konferenci 1. 11. 1995. Veřejnost byla oslovena tímto textem.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program Učitel

Výchozí situace

Rodiče vědí, jaký význam má pro jejich dítě dobrý učitel (1). Právě na něm do velké míry závisí, jaký postoj dítě ke škole a ke vzdělávání vůbec zaujme, zda rozvine to dobré, co v něm je, a zda je škola vybaví tak, aby dokázalo v životě uplatnit své schopnosti. Naše i celosvětové zkušenosti ukazují, že transformace školství je možná jen tehdy, je-li založena na změně práce každé školy a každého učitele, aktivita a iniciativa učitelů je předpokladem jejího úspěchu. Vláda České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si velmi dobře uvědomují, že učitelé jsou hlavními nositeli vývoje školství a ovlivňují tak i život celé společnosti a že zvýšení úrovně vzdělávání vyžaduje úsilí každého z nich. Úpravy platů provedené v polovině roku 1995 jsou proto začátkem řady opatření MŠMT, která povedou k ocenění kvalitních učitelů a pomohou řešit dnešní problémy jejich povolání.

V prvé řadě je nutné zajistit co nejlepší přípravu učitelů, zvýšit jejich podporu při vstupu do praxe a snažit se, aby ve školách působili učitelé, kteří mají ke svému povolání předpoklady. Pro volbu i výkon povolání je závažné i to, že možnosti postupu v profesní dráze učitele jsou velmi omezené, dnes prakticky jen na přechod do řídících funkcí. Je třeba provést zásadní změny, které povedou k větší motivaci učitelů a umožní jim postup a další růst, i když budou chtít zůstat ve třídě u svých žáků. Nezbytná je rovněž dostatečná podpora práce škol a učitelů. Jejich role se dnes mění: podstatně se rozšířila jejich práva a povinnosti, mění se způsoby práce ve třídě i celkové klima školy a sama škola se otevírá vůči veřejnosti. Učitelé však nejsou pro uvedené nové skutečnosti vždy dostatečně vybaveni. Je proto naše povinnost iniciovat a rozvíjet podpůrné systémy, především systém dalšího vzdělávání učitelů.


Zásady řešení

Jak budeme tyto úkoly řešit? Z toho, co jsme již uvedli, vyplývají dva závěry. Za prvé, řešení musí být důsledně založeno na celkovém pojetí transformace školství vyjádřeném v programovém dokumentu MŠMT „Kvalita a odpovědnost“ z října 1994. Za druhé, všechna připravovaná opatření těsně souvisejí a úspěšně je lze řešit jen společně, jako provázaný blok. Ten spočívá na třech základních pilířích, jimiž jsou kvalitní příprava nového učitele a jeho uvedení do praxe, jeho motivování ke stálému rozvoji a celoživotní vzdělávání.

Kvalitní příprava vyžaduje stanovit požadované kompetence, schopnosti a dovednosti učitele, které budou sloužit vysokým školám jako východisko pro přípravu odpovídajících vzdělávacích programů. Vysokoškolská kvalifikace však již nebude postačující podmínkou pro výkon učitelského povolání. Začínající učitel bude muset osvědčit své osobnostní předpoklady a způsobilost úspěšným absolvováním krátké nástupní praxe. Její vyhodnocení bude upraveno tak, aby bylo co nejobjektivnější. Zároveň se bude během nástupní praxe začínající učitel těšit zvýšené podpoře školy a zkušenějších kolegů.

Výrazné rozšíření možností profesní kariéry a stanovení konkrétních cílů, jejichž dosažení přinese i zvýšený platový postup, umožní platovou diferenciaci a zvýší motivaci učitelů. Po uplynutí předepsané doby se každý učitel bude moci přihlásit k atestačnímu řízení 1. stupně. Po jeho úspěšném absolvování bude mít nárok na zvýšení platu a získá také jeden z předpokladů pro výkon některých vybraných funkcí ve školství. Po uplynutí další doby může podstoupit atestační řízení 2. stupně, které rovněž založí nárok na další platový postup. Atestační řízení ověří především kvalitu práce učitele, jeho osobní rozvoj a jeho účast na rozvoji školy, bude objektivní a pod veřejnou kontrolou. Další platový postup přinese vykonávání některých funkcí. Půjde nejen o řídící funkce (ředitel školy a jeho zástupce), ale i o řadu funkcí pedagogických, jako jsou vedoucí učitel, uvádějící učitel, metodik a výchovný poradce. Navržené platové úpravy rozšíří dosavadní možnosti osobního ohodnocení.

Dotvoření a značné rozšíření systému dalšího, celoživotního vzdělávání výrazně podpoří osobnostní i profesní rozvoj učitelů. Především školy rozhodnou, jak využijí zvyšovaný objem prostředků, jaký druh dalšího vzdělávání a které vzdělávací instituce si vyberou. Musí ovšem dodržet určité podmínky, které zaručí co nejúčelnější uplatňování tohoto práva: připravit a projednat plány osobního rozvoje jako součást projektu školy a údaje o využití účelových prostředků zveřejnit ve výroční zprávě školy. Na bohaté a rozmanité nabídce dalšího vzdělávání se budou podílet veřejné i soukromé organizace, vysoké i ostatní školy. Regionálně rozmístěná pedagogická centra budou kromě toho zaručovat dostatečnou informovanost všech účastníků, jejich organizační propojení a nezbytné informace o fungování celého systému. Zajistí i některé navazující funkce, jako poskytování metodické a konzultační pomoci, podporu zavádění inovací a vzájemných kontaktů a servis pro školy.


Další postup

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tímto předkládá výchozí koncepci, celkový směr a způsob řešení. Další konkrétní kroky však již není možné uskutečnit bez účasti odborné veřejnosti, bez využití velkého potenciálu zkušeností a názorů. Ministerstvo s ní bude úzce spolupracovat, aby se dospělo k co největší shodě, k řešením, která budou obecně přijatelná a která umožní účinně pokračovat v transformaci vzdělávací soustavy.

Ministerstvo proto utváří poradní sbor, v němž budou vedle pracovníků ministerstva zastoupeny vysoké školy, pedagogické asociace a sdružení a další význační odborníci. Ti budou během dalších čtyř měsíců diskutovat detailní podklady, které jsou nyní postupně dokončovány. I širší pedagogická a laická veřejnost může ovšem přispět při hledání nejvhodnějších řešení. Tento proces bude uzavřen v polovině března 1996 zpracováním konečných návrhů hlavních výstupů, legislativních opatření a rozpočtových pravidel.

Ministerstvo přistupuje k tomuto rozsáhlému komplexu opatření nejen s vědomím své zodpovědnosti za vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj škol a růst učitelů, ale i s vědomím nezbytné účasti a spolupráce těch, jichž se tato opatření týkají.

V Praze, 1. listopadu 1995

(Zbývá snad připomenout, že ministrem školství byl tehdy Ivan Pilip – KDS, později ODS.)

S včasným uveřejněním celého textu návrhu k připomínkám učitelské veřejnosti byl už tehdy problém, jak dokládá glosa z Učitelských listů.


Učitelé, vyjadřujte se k „Učiteli"!

Program Učitel, který v současné době připravuje MŠMT, zahrnuje významnou oblast přípravy učitelů, dosažení učitelské způsobilosti, gradace profesní dráhy učitele zavedením atestací a dalšího vzdělávání učitelů. Podle J. Müllnera jde o „systémovou změnu snad téhož významu, jakou byla například právní subjektivita škol a školských zařízení" (Týdeník Školství č. 4 z 25. 1. 1996, kde začíná zajímavý seriál Program Učitel).

Připravované změny se výrazně dotýkají všech pedagogických pracovníků. Proto je tak důležité o návrzích veřejně diskutovat na všech úrovních a svá stanoviska zveřejňovat v tisku a zasílat na MŠMT. Problém je jako vždy v dostupnosti podkladů k diskusi a v termínech. Program Učitel byl sice představen na tiskové konferenci 1. 11. 95, ale uveřejňován je postupně v Učitelských novinách od č.1 /96. Ještě dnes (v polovině února) není text uveřejněn celý. Jak se tedy mohla široká pedagogická veřejnost diskuse účastnit? Domnívám se, že na včasné uveřejnění podobných zásadních návrhů by v rozpočtu MŠMT měly být vyčleněny prostředky. Diskuse v odborné veřejnosti má být ukončena 15. 3., finalizace celkové koncepce a zásad konkrétního řešení včetně harmonogramu dalšího postupu má být hotova do 31. 3. 96. Doufejme, že závěry ministerstva nebudou považovány za definitivní a že bude možno přihlédnout i ke stanoviskům „pedagogického terénu", který by rozhodně neměl opomenout se k připravovaným změnám vyjádřit. Do schválení nového zákona to snad ještě stihne.
JHá

Zdroj: JHá: Učitelé, vyjadřujte se k „Učiteli“! Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, březen 1996, č. 7, str. 17. ISSN 1210-6313

Můj archiv obsahuje kromě kopie ministerského návrhu text programu Učitel, vydaný jako příloha časopisu Česká škola, roč. I, č. 5, 1996. Sympatické je, že dílčí návrhy byly předkládány ve variantách.

Učitelé se začali k návrhům vyjadřovat.


Jak by měla vypadat příprava a další vzdělávání učitelů?
Ze semináře Asociace pedagogů základních škol v prosinci 1995


V nepříznivém období vrcholící chřipkové epidemie se sešli zájemci z řad učitelů základních škol a vysokoškolských pedagogů z většiny českých i moravských pedagogických fakult. Ministerstvo školství zastupoval Mgr. Bohumír Šumský, který informoval o připravovaném projektu Učitel. Diskuse nad otázkami přípravy a dalšího vzdělávání učitelů byla velmi užitečná. Některé z účastníků jsme požádali o písemné příspěvky, které přinášíme v tomto čísle UL. Zajímavé pro vás jistě budou i výsledky ankety, kterou AP ZŠ na dané téma zpracovala.

Účastníci se v závěru shodli na několika stanoviscích:

1) Pro výkon učitelského povolání je základním předpokladem úplné vysokoškolské – nikoli jen bakalářské – studium.

2) Ověřování učitelské způsobilosti roční praxí považuje Asociace za nadbytečné, doporučuje řešit je na pedagogických fakultách.

3) Atestace považuje za koncepční podnět pro motivaci, finanční ocenění a možnost dalšího zvýšení prestiže učitelského povolání.

Debata kromě názoru účastníků na vzdělávání přinesla také celou řadu signálů o potížích, s kterými se základní školy v současné době potýkají. Rádi bychom vám zprostředkovali alespoň některé:

„Bohudík, že učitelé na školách ještě jsou. U nás na okrese Most je situace hrozivá. Anketa potvrzuje, jak málo je na základních školách učitelů do 5 let praxe. Absolventi PedF na buď na školy nenastupují vůbec, a nebo dávají přednost střednímu školství." „Pedagogická fakulta v Plzni otevřela dálkové studium učitelství I. stupně v Chebu vzhledem ke katastrofální situaci na okresech Cheb, Sokolov a Tachov, kde učí na I. stupni až 70% nekvalifikovaných učitelů ."

„Učitelé odcházejí ze ZŠ nejen z finančních důvodů, odcházejí také kvůli náročnosti práce."

„Učila jsem na všech stupních školy. Nejtěžší práce byla v 7. a 8. třídě. Mělo by se to objevit v hodnocení učitelů II. stupně, které by mělo být finančně stejné jako na střední škole."

„Zvyšuje se procento dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Po odchodu žáků z 5. třídy do gymnázií zůstávají na školách téměř jenom problematičtí žáci. Základní školy se stávají školami ne nepodobnými zvláštním školám. Příprava i další vzdělávání učitelů by se na to měly zaměřit."

„Nechceme-li pěstovat pseudoelitářství už od 11 let věku, chceme-li, aby děti nadané i méně nadané či nadané prakticky se mohly navzájem dobře poznat, mohly si sebe dostatečně navzájem vážit, umožněme jim, aby se společně do 15 let vzdělávaly. Izolace společenských vrstev znamená nemožnost kooperace a pravděpodobný vznik nenávisti."

„Objevila se tu kineziologie, to je odstraňování poruch na mozku pomocí pohybu. Zatím jsou to finančně nákladné kursy, které u nás vedou Američané. Mělo by se výhledově počítat s jejím zařazením do studia na pedagogických fakultách."

„Absolventi PedF nastoupí do škol a teprve se začínají učit řemeslu. To by v medicině bylo těžko možné. Proto je podivné, že by pedagogickou způsobilost měli získávat až rok po absolvování. Mělo by to snad být obráceně. Student by měl nejen ovládat svůj obor, ale také to, že mu dokáže perfektně naučit všechny děti, které ve třídě má.

Současná škola žije s neuvěřitelnými problémy. Není to jen třetina dětí s LMD, ale nejméně další třetina má zdravotní problémy – alergie, astma. Jsou to i narůstající problémy sociální, které kantor musí řešit. Na to by měl být dnes budoucí učitel připraven. Musí umět jednat s rodiči, získávat je pro podporu své práce a řešit s nimi problémy. Na II. stupni musí počítat s tím, že celý život stráví s pubertou. Mnoho absolventů přichází v přípravném týdnu s ideály a v listopadu ťukají na ředitelnu, že chtějí pryč, že to nezvládají. Očekávají, že je děti budou milovat, že se budou s nadšením vzdělávat, ale skutečnost je jiná."

„Mělo by se změnit přijímací řízení na pedagogické fakulty – neupřednostňovat odbornost, ale předpoklady pro učitelství."

„Odchody mladých učitelů ze školství jsou i otázkou toho, jak do sebe na pedagogické fakultě nasákli nebo nenasákli vztah ke kantořině."

„Učitel na II. stupni by měl být odborník nejen na svůj předmět, ale odborník–didaktik. Akreditační komise, které rozhodovaly o vysokých školách, na to zapomněly. V některých oborech nemají učitelé PedF možnost další habilitace v didaktice svého předmětu."

„Na pedagogických fakultách by měli pracovat alespoň externí formou v seminářích z didaktiky zkušení pedagogové z praxe. Odbornými asistenty by se měli stávat i učitelé ze základních škol."

Ze záznamu vybrala Jana Hrubá

Zdroj: Hrubá, Jana: Jak by měla vypadat příprava a další vzdělávání učitelů? Ze semináře Asociace pedagogů základních škol v prosinci 1995. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, únor 1996, č. 6, str. 10. ISSN 1210-6313


Výsledky ankety, kterou zadala k tématu semináře Asociace pedagogů základního školství ČR, si můžete přečíst ZDE.

V závěru se píše: „Má-li učitelské povolání získat společenské uznání, jaké mu přísluší z hlediska společenského významu, pak se na tom musí podílet nejen stát, ale především my, učitelé. Jinak se výraznějšího zlepšení v nejbližší době nedočkáme.“


______________________

(1) Pod pojmem „učitel“ se v celém materiálu rozumí všichni pedagogičtí pracovníci.Další díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: