Většina škol udělala v online výuce obrovský pokrok. Desetina ředitelů si ale s její organizací stále neví rady

středa 24. března 2021 ·

Rok po uzavření škol vydala Česká školní inspekce (ČŠI) svou další, v pořadí již třetí zprávu o stavu distanční výuky v Česku. Vyplývá z ní, že školy během posledních dvanácti měsíců udělaly velký krok vpřed.


Zdroj: Beduín 11/2021


Neplatí to ale pro všechny školy a učitele, ani pro všechny žáky, minimálně 10 tisíc žáků ze školy úplně vypadlo. „Můžeme to považovat za spodní hranici kvalifikovaného odhadu,“ řekl během tiskového briefingu k představení výsledků šetření ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Školy podle něj už v těchto případech většinou vyčerpaly své možnosti, ne všude se ale daří spolupráce s dalšími institucemi, především OSPOD. Jsou tu stále žáci, kteří se sice vzdělávají, ale pouze formou na dálku zadávaných úkolů. Část jich stále nemá techniku a připojení – na jaře takových žáků bylo podle odhadu ředitelů škol 250 000, nyní zhruba 50 tisíc. „Podíl těchto žáků je okolo 3 %, nejhorší je situace v nematuritních oborech středních škol,“ konstatuje se ve zprávě. 


To je dáno i socioekonomickým zázemím žáků (nízké prestiži učňovských oborů věnovala pozornost studie think tanku IDEA), finanční injekce ve výši 1,3 miliardy na dovybavení technikou přitom byla určena pro základní školy a víceletá gymnázia, kde také nepřipojených žáků ubylo nejvíce. Jak ale upozornil Zatloukal, nejde o jediný zdroj prostředků, které školy mohou využít. „Další příčinou neúčasti některých žáků na on-line výuce je nízká motivace nebo omezená motivace jejich rodičů spojená s omezenou podporou, kterou při vzdělávání svým dětem poskytují,“ uvádí se v tematické zprávě. I to se ve vyšší míře týká žáků ze socioekonomicky složitějšího prostředí. 


Znepokojivým zjištěním je i to, že se online stále neučí ani všechny děti, které by chtěly a mohly. Zhruba na 2 % škol začali o online výuce uvažovat až se začátkem jarního pololetí. „Tyto ojedinělé případy jsou zpravidla zapříčiněny nekvalitním způsobem vedení školy a velmi nekvalitní prací jejího ředitele… Otázkou je rovněž role zřizovatele těchto škol a míra jeho zájmu o kvalitu vzdělávání v nich,“ konstatuje se v tematické zprávě ČŠI. Roli ředitele považuje inspekce pro dobře vedenou výuku na dálku jako klíčovou. „Na jaře se to nepodařilo přibližně třetině škol, v tomto roce se pedagogické vedení stále nedaří desetině ředitelů,“ poznamenal Tomáš Zatloukal. 


To však nesnižuje obrovský pokrok, kterého dosáhla většina škol, ředitelů i učitelů. Tak například většina škol nyní organizuje výuku na jedné online platformě a učitelé se už spíše než na ovládnutí online nástrojů zaměřují na jejich efektivní využití. „Více než polovina (učitelů také) hovoří o postupných změnách, ovšem bohužel jen 7 % z nich uvádí ve svém přístupu změny zásadnějšího charakteru. Nejčastěji jde o mírnější klasifikaci (u středních škol je i výjimečně klasifikace přísnější), ale také je výrazně častěji využíváno průběžné slovní hodnocení,“ uvádí se ve zprávě. 


Přesto podle zprávy řada škol nerespektuje doporučení ministerstva školství a neupravila online výuku s ohledem na nižší efektivitu učení a její náročnost. „Podíl škol, zvláště těch středních, které vyučují synchronním způsobem v rozsahu mnoha hodin, je vysoký. U základních škol došlo k určitému snížení podílu škol, které vyučují bez redukce předmětů, v jarním období minulého školního roku šlo o zhruba 14 %, zatímco v současnosti je to méně než 10 %,“ uvádí se ve zprávě ČŠI. Organizaci výuky a redukci obsahu by měl koordinovat ředitel školy. 


„Jako bumerang se opět vrátilo v době jejich uzavření téma decentralizace českého školství. Ze srovnání OECD vyplývá, že mezi vyspělými zeměmi mají školy větší autonomii už jen v Nizozemsku. Zatímco v Česku ředitel drží v rukou 68 % všech pravomocí, průměr OECD je 33 %. Daleko více se rozhodnutí v těchto zemích přijímají na centrální nebo oblastní úrovni. Škola tak stojí a padá s kvalitním vedením,“ komentuje důležitost ředitele pro výuku během pandemie Josef Mačí. Briefing České školní inspekce můžete sledovat ze záznamu.


0 komentářů: